Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u
  Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske

  1) stručni suradnik za upravne i normativno pravne poslove ….……………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

  1) izrada pojedinačnih akata koja se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, registraciju i razne druge akte predviđene zakonom i drugim propisima,
  2) pružanje pravne pomoći građanima, davanje stručnih pravnih objašnjenja, sastavljanje podnesaka (zahtjeva, molbi, žalbi i sl.) i vršenje drugih poslova pravne pomoći,
  3) vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
  4) provođenje administrativnog izvršenja rješenja i zaključaka sukladno zakonu,
  5) stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata,
  6) poduzima pripremne radnje u izradi stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja zakona i drugih propisa,
  7) podnosi izvješće o svom radu pomoćniku ministra,
  8) vrši i druge poslove koje odredi pomoćnik ministra.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
  – VII. stupanj stručne spreme, završen pravni fakultet ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, pravnog smjera,
  – jedna godina radnog staža,
  – položen ispit općeg znanja.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu,
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 26.2.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti