Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Općina Orašje
  Općinski načelnik

  Broj: 01-34-319/16
  Orašje, 10.03.2016. godine

  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (“Narodne novine Županije Posavske” broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 37. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje broj: 01-02-192/14 od 27.01.2014. godine (“Službeni glasnik općine Orašje” broj 1/14, 7/14, 9/14, 6/15 i 1/16) Općinski načelnik objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  01. Radnik na održavanju čistoće u Službi za stručne i zajedničke poslove – jedan (1) izvršitelj
  OPIS POSLOVA:

  1) obavlja čišćenje općinskih prostorija (kancelarija, hodnika, stepeništa, nus-prostorija i staklenih površina u pripadajućim prostorijama),
  2) provjetrava uredske prostorije,
  3) čisti namještaj, kompjutersku i drugu tehničku opremu, vrata, prozore i podne prekrivače,
  4) obavlja pranje zavjesa, te pranje i čišćenje čvrstih podnih površina,
  5) brine o čistoći i opskrbljenosti mokrih čvorova u zgradi potrebnim higijenskim materijalom,
  6) odnosi smeće i odbačene ambalaže u kontejner za otpad,
  7) čisti prostor ispred zgrade,
  8) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog načelnika.

  UVJETI:
  Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, (osim uvjeta predviđenog stavkom 1. točka b) a odnosi se na dob za prijem u radni odnos, što znači da se na navedene poslove može uposliti i osoba u dobi između 15 i 18 godina uz ispunjenje dodatnih uvjeta predviđenih Zakonom o radu), kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  – završena osnovna škola
  DOKAZI:
  Uz pisanu prijavu na javni natječaj, prilažu se slijedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
  1. kraći životopis, adresa i kontakt telefon,
  2. svjedodžba o stupnju stručne spreme,
  3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (ne starije od tri mjeseca),
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice,
  5. ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
  6. ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

  NAPOMENA:
  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.
  Prijave na natječaj s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči općine Orašje i oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, osobno u Šalter salu općine Orašje ili putem pošte, preporučeno na adresu:

  OPĆINA ORAŠJE
  Ulica Treća br. 45
  76270 ORAŠJE
  sa naznakom
  “Prijava na javni natječaj za prijem namještenika”

  Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Općinski načelnik
  Đuro Topić, dipl. ing.el.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti