Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
VLADA
Povjerenstvo za državnu službu

Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva financija Županije Posavske objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu financija Županije Posavske

1) stručni suradnik za plaćanje……………………………………….…2 izvršitelja
na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

– otvara i zatvara transakcijske račune u poslovnim bankama u okviru JRR,
– prati promet na svim transakcijskim računima i sačinjava dnevno izvješće o stanju na istima,
– prati ažuriranje i poravnanja bankovnih izvoda i daje smjernice za rješavanje spornih i poništenih stavki,
– sačinjava preliminarna izvješća za plaćanja po grupama i podgrupama za plaćanje, sređuje evidenciju podataka i uspostavljanja odgovarajućih dokumentacijskih materijala,
– kontrolira usklađenost prijedloga zaključaka za odobravanje sredstava s planiranim i raspoloživim novčanim sredstvima,
– prekontroliranu preliminarnu listu plaćanja podnosi Ministru na odobravanje, i na osnovi tog priprema naloge za plaćanje koje podnosi ovlaštenim osobama na ovjeravanje, ovjerene naloge prosljeđuje banci na realizaciju,
– vrši plaćanje prema inozemstvu,
– kontaktira s bankama,
– informira nadležna ministarstva i proračunske korisnike o statusu izvršenja plaćanja,
– provodi izvršavanje zakona u oblasti izvršenja proračuna, i
– obavlja druge poslove po nalogu šefa odsjeka.
Za svoj rad odgovara neposredno šefu odsjeka.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
– VII. stupanj stručne spreme, završen ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekonomske struke,
– 1 godina radnog iskustva,
– položen ispit općeg znanja,
– poznavanje rada na računalu.
PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu
3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
4. dokaz o poznavanju rada na računalu
5. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
6. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
7. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
8. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 8. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

NAPOMENA:

Radno iskustvo prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
Prijave na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana, počev od 25.3.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom:
”Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu financija Županije Posavske”

Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti