Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak
  Povjerenstvo

  Broj: 02 – 119/16
  Odžak, 31.3.2016. godine

  Temeljem članka 81. Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12 ), članka 47. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak, Odluke o popuni upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2015./2016. godini, broj:02-244/15 od dana 30.6.2015. godine, te Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme od strane Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-129/16 od dana 24.3.2016. godine, Povjerenstvo Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak r a s p i s u j e
  Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2015./2016. godini
  I. Na određeno vrijeme

  A) Na određeno vrijeme do povratka djelatnica s porodiljnog bolovanja
  1. diplomirani učitelj/profesor/magistra razredne nastave, na puno radno vrijeme – 3 (tri) izvršitelja

  B) Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta
  1. diplomirani učitelj/profesor/magistra razredne nastave, na puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj

  C) Na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja
  1. spremačica na ½ ( jedna polovina) radnog vremena, a najduže do 1.12.2016. godine
  Na radna mjesta, za sve pozicije mogu biti izabrane osobe koje pored općih uvjeta propisanih Zakonom ispunjavaju i uvjete koji su utvrđeni Zakonom o Osnovnom školstvu Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/04, 4/04, 8/08 i 7/12 ), Pravilnikom o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u Osnovnoj školi ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/99 ), Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje Županije Posavske ( Narodne novine Županije Posavske, broj: 1/06 i 9/09), te Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u osnovnim i srednjim školama.
  Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je dostaviti sljedeću obveznu dokumentaciju ( originale ili ovjerene preslike ne starije od 6 mjeseci):

  – kraći životopis (biografija) sa osnovnim kontakt informacijama (adresa,telefon, e-mail adresa),
  – dokaz o stručnoj spremi – Diploma/Uvjerenje o završenom obrazovanju i Rješenje o nostrifikaciji Diplome/ Uvjerenja o završenom obrazovanju ukoliko fakultet nije završen u BiH, za poziciju I.C)1 dostaviti dokaz o završenoj osnovnoj školi
  – Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),
  – Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove iskaznice,
  – Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka,
  – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, obvezno samo uz prijavu na poziciju I.A)1 i B)1

  Uz prijavu na Javni natječaj i obveznu dokumentaciju za sve pozicije potrebno je dostaviti i sljedeću dodatnu dokumentaciju ( originale ili ovjerene preslike):
  – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  – Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u ustanovi u kojoj se boduje, u ustanovama obrazovanja, te o radnom stažu ostvarenom izvan ustanova obrazovanja,
  – Uvjerenje/potvrda iz evidencije Službe za zapošljavanje nakon stjecanja stručne spreme i profila koji se traži na natječaju,
  – Rješenje o stjecanju posebnog stručnog zvanja,
  – Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini,
  – Uvjerenje/potvrda o prosjeku ocjena tijekom studiranja.

  Kandidati koji budu ispunjavali uvjete Javnog natječaja bit će pozvani na Intervju koji će se također bodovati.

  Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

  Javni natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na stranicama Vlade Županije Posavske.
  Prijave sa traženim dokumentima, poslati preporučenom poštom na adresu, sa naznakom:
  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak – Povjerenstvo, Ulica nova bb, 76290 Odžak –
  „Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2015./2016. godini, – NE OTVARATI.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, kandidatima neće biti vraćene.

  Predsjednica Povjerenstva

  Žaklina Pirkl Ivanković, profesor

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti