Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
POSAVSKI KANTON
KANTONALNI SUD U ODŽAKU

Broj: 002-0-Su-16-000 130.
Odžak, 27.04.2016. godine

 

            Na temelju članka 62. Zakona o  državnim sužbenicima i namještenicima  u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj  („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13., 11/13. i 2/14), i članka 23.b. Pravlnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Odžak, Predsjednik suda objavljuje :

 

J A V N I    N A T J E Č A J
za  popunu  upražnjenog radnog mjesta
na neodređeno vrijeme

 

ČISTAČICA    ……….   1 izvršitelj

OPIS POSLOVA:

 • održava čistoću u zgradi i oko zgrade suda,
 • iskazuje potrebu za materijalom za čišćenje i higijenskim materijalom,
 • brine se da je u zgradi izvršen sigurnosni pregled, tako da je zgrada sigurna tijekom cijele noći (zatvoreni prozori, isključeni aparati i slično),
 • održava cvijeće i drugo zelenilo u zgradi,
 • vrši dostavljanje i podizanje pošiljki suda putem Pošte,
 • obavlja poslove pripremanja toplih napitaka (kava, čaj i dr.),
 • vrši i druge poslove po nalogu šefa odsjeka i Predsjednika suda.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA :

Pored općih uvjeta propisanih člankom 64. Zakona o državnim sužbenicima i namještenicima  u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

 • niža školska sprema, osnovna škola.

Kandidati su uz prijavu za natječaj dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :

 • uvjerenje o državljanstvu, ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
 • ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje tri godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. I. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  predviđenih za predmetno radno mjesto.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijava na natječaj  s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajuči od dana objavljivanja istog na službenoj interenet stranici Vlade Županije Posavske.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte preporučeno, na adresu :

 

KANTONALNI SUD ODŽAK
Trg broj 3.
76290 Odžak

 

S naznakom za :  „Javni natječaj za popunu upraženjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Kantonalnom sudu Odžak“

 Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

Marija Čolić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti