Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  POSAVSKI KANTON
  KANTONALNI SUD U ODŽAKU

  Broj: 002-0-Su-16-000 130.
  Odžak, 27.04.2016. godine

   

              Na temelju članka 62. Zakona o  državnim sužbenicima i namještenicima  u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj  („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13., 11/13. i 2/14), i članka 23.b. Pravlnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Odžak, Predsjednik suda objavljuje :

   

  J A V N I    N A T J E Č A J
  za  popunu  upražnjenog radnog mjesta
  na neodređeno vrijeme

   

  ČISTAČICA    ……….   1 izvršitelj

  OPIS POSLOVA:

  • održava čistoću u zgradi i oko zgrade suda,
  • iskazuje potrebu za materijalom za čišćenje i higijenskim materijalom,
  • brine se da je u zgradi izvršen sigurnosni pregled, tako da je zgrada sigurna tijekom cijele noći (zatvoreni prozori, isključeni aparati i slično),
  • održava cvijeće i drugo zelenilo u zgradi,
  • vrši dostavljanje i podizanje pošiljki suda putem Pošte,
  • obavlja poslove pripremanja toplih napitaka (kava, čaj i dr.),
  • vrši i druge poslove po nalogu šefa odsjeka i Predsjednika suda.

  UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA :

  Pored općih uvjeta propisanih člankom 64. Zakona o državnim sužbenicima i namještenicima  u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

  • niža školska sprema, osnovna škola.

  Kandidati su uz prijavu za natječaj dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :

  • uvjerenje o državljanstvu, ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
  • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
  • ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje tri godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
  • ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. I. Ustava Bosne i Hercegovine,
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  predviđenih za predmetno radno mjesto.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

  Prijava na natječaj  s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajuči od dana objavljivanja istog na službenoj interenet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte preporučeno, na adresu :

   

  KANTONALNI SUD ODŽAK
  Trg broj 3.
  76290 Odžak

   

  S naznakom za :  „Javni natječaj za popunu upraženjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Kantonalnom sudu Odžak“

   Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

   

  PREDSJEDNIK SUDA

  Marija Čolić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti