Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  KANTONALNO TUŽITELJSTVO
  POSAVSKOG KANTONA-ORAŠJE

  Broj:A-78/16
  Orašje, 04.05.2016.g.

  Na temelju čl. 6. st. 1., i čl. 14. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona – Orašje („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/02), čl. 62., 63., 64. i 81. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj 9/13, 11/13 i 2/14), te temeljem Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona Orašje od 30.04.2014.g. i od 15.03.2016.g., Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona Orašje, dana 04.05.2016.g., objavljuje

  J A V N I N A T J E Č A J
  radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

  1. RADNO MJESTO: tužiteljski asistent – daktilograf,

  OPIS POSLOVA: kreiranje tužiteljskih pismena po nalogu tužitelja, formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužiteljstva, preuzimanje i vraćanje spisa u spremište za predmete po dnevnom rasporedu i nalogu tužitelja, registriranje svih podnesaka primljenih tijekom saslušanja, registriranje svih radnji po nalogu tužitelja, pripremanje dostavnica za slanje poštom i druge poslove po nalogu tužitelja,

  Pored općih uvjeta iz čl. 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

  – završena srednja škola IV stupnja, upravnog ili administrativnog ili birotehničkog ili stenodaktilografskog smjera, gimnazija ili ekonomska škola i
  – najmanje deset mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

  POPIS DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ :
  – uvjerenje o državljanstvu,
  – rodni list,
  – svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi,
  – uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
  – uvjerenje o radnom iskustvu,
  – izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni Hercegovini,
  – izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da nije obuhvaćen/a odredbom čl. IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine,
  – izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca u odnosu na dan podnošenja prijave.

  Prijem namještenika na rad zasniva se na neodređeno vrijeme.

  Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja istog na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će se objaviti i na Oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na Oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Prijave na natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

  Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona – Orašje, Jug I, Obilaznica bb, Orašje.

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  GLAVNI TUŽITELJ
  Luka Dabić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti