Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTONALNO TUŽITELJSTVO
POSAVSKOG KANTONA-ORAŠJE

Broj:A-78/16
Orašje, 04.05.2016.g.

Na temelju čl. 6. st. 1., i čl. 14. Zakona o Kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona – Orašje („Narodne novine Županije Posavske“, broj 6/02), čl. 62., 63., 64. i 81. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj 9/13, 11/13 i 2/14), te temeljem Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužiteljstva Posavskog kantona Orašje od 30.04.2014.g. i od 15.03.2016.g., Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona Orašje, dana 04.05.2016.g., objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

1. RADNO MJESTO: tužiteljski asistent – daktilograf,

OPIS POSLOVA: kreiranje tužiteljskih pismena po nalogu tužitelja, formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužiteljstva, preuzimanje i vraćanje spisa u spremište za predmete po dnevnom rasporedu i nalogu tužitelja, registriranje svih podnesaka primljenih tijekom saslušanja, registriranje svih radnji po nalogu tužitelja, pripremanje dostavnica za slanje poštom i druge poslove po nalogu tužitelja,

Pored općih uvjeta iz čl. 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

– završena srednja škola IV stupnja, upravnog ili administrativnog ili birotehničkog ili stenodaktilografskog smjera, gimnazija ili ekonomska škola i
– najmanje deset mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

POPIS DOKUMENATA KOJE TREBA PODNIJETI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ :
– uvjerenje o državljanstvu,
– rodni list,
– svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
– uvjerenje o radnom iskustvu,
– izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni Hercegovini,
– izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da nije obuhvaćen/a odredbom čl. IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine,
– izjavu ovjerenu kod notara ili drugog organa (matičara, suda) da mu/joj pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova u državnoj službi a čije trajanje nije isteklo do dana objavljivanja javnog natječaja.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca u odnosu na dan podnošenja prijave.

Prijem namještenika na rad zasniva se na neodređeno vrijeme.

Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja istog na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će se objaviti i na Oglasnoj ploči ovog tužiteljstva te na Oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske.

Prijave na natječaj sa traženom dokumentacijom se dostavljaju na adresu:

Kantonalno tužiteljstvo Posavskog kantona – Orašje, Jug I, Obilaznica bb, Orašje.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GLAVNI TUŽITELJ
Luka Dabić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti