Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime općinskog načelnika općine Orašje objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje

  1) stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove…………………………….…1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

  1) prati i istražuje promjene u pojave u oblasti imovinsko-pravnih poslova – uzurpacija, eksproprijacija, dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, državna svojina, arondacija, komasacija, preuzimanje i dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, povrat imovine i drugo, privremenog korištenja javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta, označavanje zgrada brojevima i izrađuje potrebne akte i druge materijale o tima pojavama i promjenama,
  2) prikuplja, sređuje, evidentira i obrađuje podatke prema utvrđenoj metodologiji i drugim uputama i uspostavlja određene dokumentacijske materijale,
  3) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast imovinsko-pravnih poslova,
  4) izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije – tipska izvješća, redovne i pojedinačne informacije i sl.,
  5) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu pomoćnika općinskog načelnika i općinskog načelnika.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
  – VSS-VII stupanj, završen pravni fakultet ili najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, pravne struke koji se vrednuje s najmanje 180 bodova,
  – 1 godina radnog staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme,
  – položen ispit općeg znanja.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
  Pravo prijave, ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijave na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavljaju se u roku od 15 dana, počev od 25.5.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova općine Orašje”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti