Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska Općina Odžak
  Dječji vrtić „Paola Cerueto“ JU Odžak
  Upravno vijeće

  Broj : 80101- 81/16 Datum:19.05.2016.godine

  Na temelju članaka 46. ,48. , 50. i 64. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj ( „Narodne novine Županije Posavske, broj 8/08 ) , članaka 24. , 28. , i 29. pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji djelatnih mjesta dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak (broj 80101-30/12 od 10.05.2012.god.), te odluke Upravnog vijeća broj 80101-77 /16 od 18.05.2016.godine Upravno vijeće dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ JU Odžak raspisuje :

  JAVNI NATJEČAJ

  za prijem djelatnika na sljedeća radna mjesta :
  1. Glavni kuhar SSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  2. Spremačica SSS/OŠ – 1 izvrštelj na neodređeno vrijeme
  3. Odgojitelj VSS – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
  Kandidat pod bojem jedan ( 1 ) treba ispunjavati sljedeće uvjete :
  – da ima srednju stručnu spremu – kuharskog smjera
  – da ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva u struci
  Kandidat pod brojem dva ( 2 ) treba ispunjavati sljedeće uvjete :
  – da ima srednju stručnu spremu ili osnovnu školu
  – da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na sličnim poslovima
  Kandidat pod brojem tri ( 3 ) treba ispunjavati sljedeće uvjete :
  – da ima visoku stručnu spremu zvanje prof. predšolskog odgoja ili prvostupnik/bachelor predškolskog odgoja (240 ECTS bodova )
  – da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci
  – da ima položen stručni ispit u odgojno-obrazovnoj struci
  Uz prijavu svi kandidati (1 , 2 i 3 ) su dužni priložiti :
  – kraći životopis,adresu i kontakt telefon
  – uvjerenje o prebivalištu
  – uvjerenje od nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak
  – sveučilišnu diplomu ( kandidat br. 3 ) i diplomu (kandidati br. 1 i 2 ) o stečenoj stručnoj spremi (kandidati koji su studij završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji diplome)
  – dokaz o radnom iskustvu
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kandidat br. 3)
  – liječničko uvjerenje ( koje kandidat dostavlja po obavljenom izboru)

  Sva dokumentacija mora biti u originalnom izvorniku ili u ovjerenom presliku koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natječaja. Kandidati koji budu imali urednu prijavu bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za provedbu natječajne procedure kojeg imenuje Upravno vijeće dječjeg vrtića.Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.
  Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure kandidatima neće biti vraćene.
  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem preporučene pošte s naznakom „ NE OTVARATI- prijava na Javni natječaj za prijem djelatnika na poziciju 1 ili 2 ili 3“ na adresu :
  DJEČJI VRTIĆ „PAOLA CERUETO“ JU ODŽAK
  TITOVA BB , 76 290 ODŽAK

  Predsjednik upravnog vijeća :
  ………………………………………..
  Ivan Tolić, mag.oec

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti