Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta državnog službenika u
  Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

  1) stručni suradnik za promet i podučavanje vozača…………….……………………1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

  1) Planira i sudjeluje u organiziranju školskih i međuškolskih takmičenja iz znanja u prometu,
  2) Izdaje uvjerenja i potvrde o položenom vozačkom ispitu, ispitu za vozača, instruktora, ispitu za licencirane ispitivače i predavače, ukoliko se ista ne izdaju na ispitnom mjestu na dan provođenja ispita,
  3) Ovjerava cjenik za usluge autoškola,
  4) Izdaje odobrenja za rad autoškola, razne suglasnosti, registraciju i druge akte predviđene zakonom i drugim propisima,
  5) Utvrđuje ispunjenost uvjeta za pristupanje ispitu za vozača motornih vozila, vozača, instruktora, licenciranje ispitivača i predavača teorijske nastave,
  6) Obavlja pripremu za izdavanje, zamjenu i produžavanje licence ispitivačima, predavačima i vozačima instruktorima,
  7) Sudjeluje u radu povjerenstava za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta ispitnog mjesta za polaganje ispita za vozače motornog vozila,
  8) Utvrđuje uvjete za rad autoškola,
  9) Prati rad autoškola.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
  – VSS,VII/1 stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja: prometni fakultet, pravni fakultet, ekonomski fakultet,
  – jedna godina radnog staža,
  – položen ispit općeg znanja,
  – poznavanje rada na računaru.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu,
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru
  5. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  6. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  7. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  8. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 8. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radni staž prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3A/14, 1/15).
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 16.6.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:
  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske”

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti