Više

  Javni natjecaj

  Najčitanije

  Broj: 332-2/16
  Datum: 29.07.2016. godine

  Na temelju odredbi članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske br. 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13) i članka 47. Statuta osnovne škole Braće Radića Domaljevac, Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Vlade Županije Posavske broj: 01-02-373/16 od 28.07.2016. godine i Odluke Povjerenstva škole broj: 332/16 od 29.07.2016. godine, Povjerenstvo škole raspisuje

  N A T J E Č A J
  o prijemu djelatnika na određeno vrijeme na upražnjena radna mjesta

  Članak 1.
  1. Defektolog, pola nastavne norme …………………………………….1 izvršitelj,
  2. Učitelj/ica hrvatskog jezika i književnosti, 8 sati nastave tjedno.1 izvršitelj,
  3. Učitelj/ica razredne nastave, puna nastavna norma……………….1 izvršitelj,
  4. Spremač/ica, puno radno vrijeme………………………………………1 izvršitelj.

  Članak 2.
  Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme od 01.09.2016. godine do 31.08.2017. godine.
  Članak 3.
  Za zasnivanje radnog odnosa u školi kandidati moraju ispunjavati pored općih uvjeta utvrđenih zakonom i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom školstvu i Pravilnikom o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

  Članak 4.
  Pored prijave na natječaj priložiti sljedeće dokumente:
  1. Životopis
  2. Rodni list
  3. Dokaz o stručnoj spremi kako slijedi:
  – Diploma o završenoj školi baccalaurea/prvostupnik, smjer: logopedije i surdoaudiologije (radno mjesto broj 1.)
  – Diploma o završenoj školi VSS, smjer: hrvatski jezik i književnost (radno mjesto broj 2.)
  – Diploma o završenoj školi VSS, smjer: razredna nastava (radno mjesto broj 3.)
  – Dokaz o završenoj osnovnoj školi (radno mjesto broj 4.)
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka
  6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osim za radno mjesto broj 4)
  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od tri (3) mjeseca.

  Članak 5.
  Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

  Članak 6.
  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.
  Članak 7.
  Rok za podnošenje prijava po natječaju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
  Prijave na natječaj dostaviti isključivo poštom na adresu:

  Osnovna škola Braće Radića Domaljevac
  Posavskih branitelja 41, 76233 Domaljevac

  sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednica Povjerenstva,
  Vedrana Benković

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti