Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  Ž U P A N I J A P O S A V S K A
  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
  UPRAVA POLICIJE
  KOMISIJA ZA IZBOR
  O R A Š J E

  Broj: 02-2/1-04-316/15
  Orašje: 27.08.2015. godine

  Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije posavske („Narodne novine Županije posavske “ broj 8/07, 2/08, 1/12 i 2/13 ) Komisija za izbor u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske raspisuje:

  JAVNI NATJEČAJ – OGLAS
  za prijem kandidata za upošljavanje u činu policajca
  – 10 (deset) kandidata

  OPĆI UVJETI ZA KANDIDATE

  Kandidat za upošljavanje u činu policajca mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  b) da je zdravstveno sposoban,
  c) da je u životnoj dobi između 18. i 27. godina,
  d) da ima najmanje IV stupanj školske spreme,
  e) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak u skladu sa zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini,
  f) da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija,
  g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  h) da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti,
  i) da u posljednje 3 godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

  POSEBNI UVJETI ZA KANDIDATE

  Kandidat za upošljavanje u činu policajca, pored općih uvjeta treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

  a) da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,
  b) da ispunjavanja psihofizičke sposobnosti,
  c) da ispunjavanja zdravstvene sposobnosti,
  d) da položi test informiranosti i pismeni rad.

  Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  – Uvjerenje o državljanstvu
  – Izvod iz matične knjige rođenih
  – Diplomu o završenoj stručnoj spremi ( original ili ovjereni prijepis), a ako je diploma stječena u inozemstvu uz diplomu priložiti original ili ovjerenu kopiju o nostrifikaciji.
  – Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da se na njega ne odnosi odredba članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da u posljednje 3 godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini
  – Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije

  NAPOMENE:

  – zdravstvena sposobnost, odnosno fizička i psihička sposobnost za rad u policiji će se utvrditi naknadnim liječničkim pregledom kandidata sa objavljene konačne liste kandidata koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete,
  – komisija će opći uvjet iz točke 1.f, a koji se odnosi na činjenicu da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete.

  Kandidati koji zadovolje na pismenom testu općeg znanja i testu fizičke sposobnosti bit će pozvani na intervju, a kandidati predloženi za zapošljavanje bit će upućeni na liječnički pregled.

  Nakon odabira, kandidati će biti upućeni na obuku na Policijsku akademiju u Sarajevo u trajanju od 12 mjeseci.

  Prema Programu temeljne obuke kandidati imaju obvezu na Policijskoj akademiji provesti 12 mjeseci u čijem sklopu je uključen praktični rad u Upravi policije ovog ministarstva.

  Po uspješnom završetku temeljne obuke, policijski službenik je na probnom radu koji traje 12 mjeseci.

  Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
  Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske ul. III broj 27 – 76270 Orašje, sa naznakom za „Javni natječaj za prijem kandidata“ , uz napomenu „Ne otvarati“ .

  Javni natječaj ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja natječaja u tri dnevna lista koja se distribuiraju širom Bosne i Hercegovine.

  Natječaj će biti objavljen i na oglasnim pločama Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske i na web stranici Vlade Županije Posavske.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  Sve dodatne informacije u vezi navedenog Javnog natječaja – oglasa, mogu se dobiti svakim radnim danom od 08-16h, pozivom na broj telefona : 031/712-504 ili 031/713-409.

  PREDSJEDNIK KOMISIJE

  Ezvin Ahmetović
  Samostalni inspektor

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti