Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ž U P A N I J A P O S A V S K A
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
KOMISIJA ZA IZBOR
O R A Š J E

Broj: 02-2/1-04-316/15
Orašje: 27.08.2015. godine

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije posavske („Narodne novine Županije posavske “ broj 8/07, 2/08, 1/12 i 2/13 ) Komisija za izbor u Upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ – OGLAS
za prijem kandidata za upošljavanje u činu policajca
– 10 (deset) kandidata

OPĆI UVJETI ZA KANDIDATE

Kandidat za upošljavanje u činu policajca mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je zdravstveno sposoban,
c) da je u životnoj dobi između 18. i 27. godina,
d) da ima najmanje IV stupanj školske spreme,
e) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak u skladu sa zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini,
f) da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija,
g) da se na njega ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
h) da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti,
i) da u posljednje 3 godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

POSEBNI UVJETI ZA KANDIDATE

Kandidat za upošljavanje u činu policajca, pored općih uvjeta treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

a) da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,
b) da ispunjavanja psihofizičke sposobnosti,
c) da ispunjavanja zdravstvene sposobnosti,
d) da položi test informiranosti i pismeni rad.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Uvjerenje o državljanstvu
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi ( original ili ovjereni prijepis), a ako je diploma stječena u inozemstvu uz diplomu priložiti original ili ovjerenu kopiju o nostrifikaciji.
– Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
– Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da se na njega ne odnosi odredba članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti
– Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da u posljednje 3 godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini
– Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnoga organa da posjeduje vozačku dozvolu „B“ kategorije

NAPOMENE:

– zdravstvena sposobnost, odnosno fizička i psihička sposobnost za rad u policiji će se utvrditi naknadnim liječničkim pregledom kandidata sa objavljene konačne liste kandidata koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete,
– komisija će opći uvjet iz točke 1.f, a koji se odnosi na činjenicu da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su predloženi za pohađanje osnovne obuke za kadete.

Kandidati koji zadovolje na pismenom testu općeg znanja i testu fizičke sposobnosti bit će pozvani na intervju, a kandidati predloženi za zapošljavanje bit će upućeni na liječnički pregled.

Nakon odabira, kandidati će biti upućeni na obuku na Policijsku akademiju u Sarajevo u trajanju od 12 mjeseci.

Prema Programu temeljne obuke kandidati imaju obvezu na Policijskoj akademiji provesti 12 mjeseci u čijem sklopu je uključen praktični rad u Upravi policije ovog ministarstva.

Po uspješnom završetku temeljne obuke, policijski službenik je na probnom radu koji traje 12 mjeseci.

Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Posavske ul. III broj 27 – 76270 Orašje, sa naznakom za „Javni natječaj za prijem kandidata“ , uz napomenu „Ne otvarati“ .

Javni natječaj ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja natječaja u tri dnevna lista koja se distribuiraju širom Bosne i Hercegovine.

Natječaj će biti objavljen i na oglasnim pločama Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske i na web stranici Vlade Županije Posavske.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi navedenog Javnog natječaja – oglasa, mogu se dobiti svakim radnim danom od 08-16h, pozivom na broj telefona : 031/712-504 ili 031/713-409.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Ezvin Ahmetović
Samostalni inspektor

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti