Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Zajednička služba
  Broj: 01/III-34-61-1/16
  Orašje, 01.08.2016. godine
  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Zajednička služba, dana 02.12.2014. godine objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta namještenika
  u Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske

  1. Viši referent za informacijski sustav – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme
  OPIS POSLOVA:
  1) unošenje podataka i izrada generiranih izvješća, vođenje obračuna o informacijsko komunikacijskoj opremi, kao i implementacija back up strategije (arhiviranje dokumenata po uputama),
  2) obavljanje poslova operatera na sredstvima veze (prikupljanje podataka, njihovo sređivanje i distribucija nadležnim tijelima i obavljanje drugih sličnih poslova),
  3) prikupljanje, sređivanje i obrada podataka koji se dostavljaju statistici i obavljanje razmjene podataka s drugim tijelima i pravnim osobama i drugim subjektima, kao i ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka iz određene oblasti,
  4) prati funkcionalnost aplikacija i njihovo prilagođavanje korisnicima,
  5) administracija i održavanje mreže i servera,
  6) obavlja redovitu dijagnostiku i kontrolu rada svih procesa na Windows 2012 serveru i SQL serveru, te po potrebi uklanja nastale probleme i obavlja zaštitu servera i podataka,
  7) uklanja tekuće probleme (zastoji, uska grla, nepravilan rad uređaja za povezivanje idr.),
  8) obavlja i druge poslove po nalogu šefa Zajedničke službe.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
  – završena SSS-IV stupanj, elektrotehnička škola – smjer računalstvo,
  – 10 mjeseci radnog staža,
  – položen stručni ispit.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:

  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj Srednjoj školi odnosno dokaz o priznavanju svjedodžbe ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine),
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme,
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
  6. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, te na oglasnoj ploči Zajedničke službe Vlade Županije Posavske.
  Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:
  Vlada Županije Posavske
  Zajednička služba
  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem namještenika
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom za:
  „Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u
  Zajedničkoj službi Vlade Županije Posavske,
  NE OTVARATI“

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Šef Zajedničke službe Vlade
  Marina Baotić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti