Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

  Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Srednja strukovna škola Orašje
  Školski odbor
  Broj: 622-4 /16
  Orašje, 21.07.2016.

  Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 36. Statuta Srednje strukovne škole Orašje te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje broj 622-4 /15 od 21.07.2016. godine, objavljuje se

  JAVNI NATJEČAJ
  za zasnivanje radnog odnosa

  1. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:
  1. Pedagog – psiholog, na određeno vrijeme do 31.08.2017. 1 izvršitelj
  2. Prof. engleskog i njemačkog jezika, na određeno do 31.08.2017.god. 1 izvršitelj
  3. Prof. stručnih predmeta elektrotehničke struke do 31.08.2017.g
   1 izvršitelj
  4. Prof. stručnih predmeta poljoprivredne struke, na određeno vrijeme do 31.08.2017.g.                                                                                                      3 izvršitelja
  1. Prof. stručnih predmeta medicinske struke ( dipl. med.sestra), na određeno vrijeme do 31.08.2017.god.
   3 izvršitelja
  2. Prof. stručnih predmeta medicinske struke,(dr.medicine) na određeno vrijeme do 31.08.2017.god.
   2 izvršitelja                                       

  7.Prof. fizike, na određeno vrijeme do 31.08.2017.g.
  12 sati tjedno

  1. Prof. latinskog jezika,   do 10.06.2017.g.
   4 sata tjedno                           
  1. Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete prema članku 72, 73 i 75 Zakona o Srednjem školstvu , te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u srednjšj školi i to za sljedeća radna mjesta kako slijedi:
  1. radno mjesto br.1.

  pedagog-psiholog

  –        dipl. pedagog – psiholog

  –        dipl. prof. pedagogije

  –        magistar pedagogije

  –        dipl. pedagog

  –        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

  2. Radno mjesto br.2.

   

  prof. engleskog i njemačkog jezika

  –        prof. engleskog i njemačkog jzika

  –        magistar engleskog jezika i književnosti

  –        magistra njemačkog jezika i književnosti

   

  –        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje dvije godine

  3. radno mjesto br. 3.

  prof. stručnih predmeta elektrotehničke struke

   

  –        dipl. ing. elektrotehnike

  –        magistar ing. elektrotehnike

  4. radno mjesto br. 4.

   

  prof. stručnih predmeta poljoprivredne struke

  –        dipl. ing.agronomije,magistar agronoomije

  –        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  – položena pedagoško- psihološka i metodička skupina predmeta

  – radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje tri godine

  5. radno mjesto br. 5.

  prof. stručnih predmeta medicinske struke

  –        dipl. medicinska sestra

  –        VSS- zdravstvene njege

  –        VMS-visoka medicinska sestra sestrinstva

  –        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  –        položena pedagoško-psihološka i metodička skupina predmeta

  –        radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje tri godine

   

  6. radno mjesto br. 6.

  prof. stručnih predmeta medicinske struke

         – doktor medicine
  7. radno mjesto br.7.

  prof. fizike

  –        prof. fizike

  –        dipl inženjer fizike

  –        magistr fizike

  –        magistar fizike –dipl. ing. fizike

  –        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  –        radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje dtri godine

  8. radno mjesto br.8.

  prof. latinskog jezika

  -prof. latinskog jezika i rimske književnosti

  -prof. klasične filologije

  – dipl. klasični filolog

  – magistar latinskog jezika i književnosti

   

  III. Kandidat je dužan, uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:

  -prijavu na javni natječaj (potpisanu)
  -životopis
  -dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992., uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavaju diplome)
  -dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ( za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2., 4.,5., 7.)
  – uvjerenje o položenom dopunskom pedagoško- psihološkom obrazovanju za radna mjesta po rednim brojem 5., 6.,i 7.)
  – dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta 4., 5.)
  -izvod iz matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  -uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda
  -liječničko uvjerenje (po prijemu)

  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave.

  1. Rok za prijavu, adresa za prijavu

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.

  Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

  Srednja strukovna škola Orašje
  XI ulica bb, 76270 Orašje

  s naznakom:

  “Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”

  Prijava podnositelja s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog procesa, ostaju u arhivi škole.

  Zamjenik poredsjednika Školskog odbora
  Dragutin Živković, dipl. ing.

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Srednja strukova škola Orašje
  O r a š j e
  Broj:    622-3/16
  Dana: 21.07.2016.god.

  Na temelju članka 46. Zakona o srednjem školstvu („N.N. Županije posavske“ br. 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11,7/12 i 10/13) te članka 36. stavak 4 Statuta Srednje strukovne škole Orašje, te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje br. 622-2/16 od 21.07.2016.god. objavljuje se:

  O G L A S

  za prijem djelatnika

  1. Raspisuje se javni oglas za prijem djelatnika: 
  1. spremačica, dva izvršitelja na određeno vrijeme, do 31.08.2017.g.
  1. Kandidat, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba ispunjavati i posebne uvjete i to:
  • završena SSS ili NKV
  • Kandidat je dužan uz prijavu na oglas (potpisana) koja mora sadržavati očevo ime, ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim oglasom:
  • kratak životopis
  • dokaz o završenoj stručnoj spremi
  • prijavu prebivališta
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog županijskog suda
  • izvod iz matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove iskaznice
  • liječničko uvjerenje ( po prijemu)
  • ukoliko se na natječaj javi više kandidata, povjerenstvo će izvršiti intervju

  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  1. Rok za prijavu, adresa za prijavu

  Prijava na oglas, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku 8 dana od dana raspisivanja oglasa. Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

  Srednja strukovna škola Orašje
  Ul. XI. br. 6
  Orašje

  s naznakom:

  „Za javni oglas za prijem djelatnika- NE OTVARATI

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

  Zamjenik poredsjednika Školskog odbora
  Dragutin Živković, dipl. ing.

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti