Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Srednja strukovna škola Orašje
Školski odbor
Broj: 622-4 /16
Orašje, 21.07.2016.

Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu (“Narodne novine Županije Posavske”, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 36. Statuta Srednje strukovne škole Orašje te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje broj 622-4 /15 od 21.07.2016. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeće radno mjesto:
 1. Pedagog – psiholog, na određeno vrijeme do 31.08.2017. 1 izvršitelj
 2. Prof. engleskog i njemačkog jezika, na određeno do 31.08.2017.god. 1 izvršitelj
 3. Prof. stručnih predmeta elektrotehničke struke do 31.08.2017.g
  1 izvršitelj
 4. Prof. stručnih predmeta poljoprivredne struke, na određeno vrijeme do 31.08.2017.g.                                                                                                      3 izvršitelja
 1. Prof. stručnih predmeta medicinske struke ( dipl. med.sestra), na određeno vrijeme do 31.08.2017.god.
  3 izvršitelja
 2. Prof. stručnih predmeta medicinske struke,(dr.medicine) na određeno vrijeme do 31.08.2017.god.
  2 izvršitelja                                       

7.Prof. fizike, na određeno vrijeme do 31.08.2017.g.
12 sati tjedno

 1. Prof. latinskog jezika,   do 10.06.2017.g.
  4 sata tjedno                           
 1. Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete prema članku 72, 73 i 75 Zakona o Srednjem školstvu , te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u srednjšj školi i to za sljedeća radna mjesta kako slijedi:
1. radno mjesto br.1.

pedagog-psiholog

–        dipl. pedagog – psiholog

–        dipl. prof. pedagogije

–        magistar pedagogije

–        dipl. pedagog

–        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

 

2. Radno mjesto br.2.

 

prof. engleskog i njemačkog jezika

–        prof. engleskog i njemačkog jzika

–        magistar engleskog jezika i književnosti

–        magistra njemačkog jezika i književnosti

 

–        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje dvije godine

3. radno mjesto br. 3.

prof. stručnih predmeta elektrotehničke struke

 

–        dipl. ing. elektrotehnike

–        magistar ing. elektrotehnike

4. radno mjesto br. 4.

 

prof. stručnih predmeta poljoprivredne struke

–        dipl. ing.agronomije,magistar agronoomije

–        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

– položena pedagoško- psihološka i metodička skupina predmeta

– radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje tri godine

5. radno mjesto br. 5.

prof. stručnih predmeta medicinske struke

–        dipl. medicinska sestra

–        VSS- zdravstvene njege

–        VMS-visoka medicinska sestra sestrinstva

–        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

–        položena pedagoško-psihološka i metodička skupina predmeta

–        radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje tri godine

 

6. radno mjesto br. 6.

prof. stručnih predmeta medicinske struke

       – doktor medicine
7. radno mjesto br.7.

prof. fizike

–        prof. fizike

–        dipl inženjer fizike

–        magistr fizike

–        magistar fizike –dipl. ing. fizike

–        položen stručni ispit za rad u obrazovanju

–        radno iskustvo u obrazovanju u trajanju od najmanje dtri godine

8. radno mjesto br.8.

prof. latinskog jezika

-prof. latinskog jezika i rimske književnosti

-prof. klasične filologije

– dipl. klasični filolog

– magistar latinskog jezika i književnosti

 

III. Kandidat je dužan, uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:

-prijavu na javni natječaj (potpisanu)
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992., uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavaju diplome)
-dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ( za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2., 4.,5., 7.)
– uvjerenje o položenom dopunskom pedagoško- psihološkom obrazovanju za radna mjesta po rednim brojem 5., 6.,i 7.)
– dokaz o radnom iskustvu za radna mjesta 4., 5.)
-izvod iz matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove osobne iskaznice
-uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda
-liječničko uvjerenje (po prijemu)

Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci u odnosu na dan podnošenja prijave.

 1. Rok za prijavu, adresa za prijavu

Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.

Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Srednja strukovna škola Orašje
XI ulica bb, 76270 Orašje

s naznakom:

“Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”

Prijava podnositelja s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog procesa, ostaju u arhivi škole.

Zamjenik poredsjednika Školskog odbora
Dragutin Živković, dipl. ing.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Srednja strukova škola Orašje
O r a š j e
Broj:    622-3/16
Dana: 21.07.2016.god.

Na temelju članka 46. Zakona o srednjem školstvu („N.N. Županije posavske“ br. 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11,7/12 i 10/13) te članka 36. stavak 4 Statuta Srednje strukovne škole Orašje, te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje br. 622-2/16 od 21.07.2016.god. objavljuje se:

O G L A S

za prijem djelatnika

 1. Raspisuje se javni oglas za prijem djelatnika: 
 1. spremačica, dva izvršitelja na određeno vrijeme, do 31.08.2017.g.
 1. Kandidat, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba ispunjavati i posebne uvjete i to:
 • završena SSS ili NKV
 • Kandidat je dužan uz prijavu na oglas (potpisana) koja mora sadržavati očevo ime, ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim oglasom:
 • kratak životopis
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi
 • prijavu prebivališta
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog županijskog suda
 • izvod iz matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove iskaznice
 • liječničko uvjerenje ( po prijemu)
 • ukoliko se na natječaj javi više kandidata, povjerenstvo će izvršiti intervju

Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci, u odnosu na dan podnošenja prijave.

 1. Rok za prijavu, adresa za prijavu

Prijava na oglas, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku 8 dana od dana raspisivanja oglasa. Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

Srednja strukovna škola Orašje
Ul. XI. br. 6
Orašje

s naznakom:

„Za javni oglas za prijem djelatnika- NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Zamjenik poredsjednika Školskog odbora
Dragutin Živković, dipl. ing.

 

 

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti