Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Srednja škola Pere Zečevića Odžak
Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak

Temeljem članka 76. stavak 2. Zakona o srednjem školstvu («Narodne Novine Županije Posavske» broj:3/04, 4/04 i 3/08, 8/08 , 4/11, 7/12 i 10/13), članka 52. Statuta Srednje škole Pere Zečevića i članka 6. stavak 4. Pravilnika o radnim odnosima Srednje škole Pere Zečevića Odžak i Odluke Povjerenstva, broj: 257/16 od 14.07.2016.godine, Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak u Odžaku za školsku 2016./2017.godinu

NA ODREĐENO VRIJEME DO 31.08.2017.god.
1. prof. hrvatskog jezika 1 izvršitelj
2. prof. engleskog jezika, do povratka djelatnice s
neplaćenog dopusta najduže do 05.04.2017.godine 1 izvršitelj (17 sati tjedno)
3. prof. latinskog jezika 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
4. nastavnik stručnih predmeta
poljoprivredne struke, dipl.ing.agronomije 2 izvršitelja
5. nastav.struč.pred.praktične nastave
poljoprivredne struke ing. 1 izvršitelj
6. nastavnik predmeta zdravstvene struke, dr. medicine 2 izvršitelja
7. nastav. prakt.nastave zdravstvene struke VŠSmed.sestra
ili dipl.med.sestra 2 izvršitelja
8. nastavnik praktične nastave elektro struke, ing. 1 izvršitelj ( pola norme)

Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i uvjete prema članku 72., 73. i 75. Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi.
Uz prijavu potrebni dokumenti:
(originali ili ovjerene kopije)
– životopis
– diploma o završenom obrazovanju
– dokaz o radnom stažu
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove iskaznice
– najmanje 2 godine radnog iskustva u školi ( pod rednim brojem 1.)
– najmanje 3 godine radnog iskustva u školi ( pod rednim brojem 2.,)
– najmanje 3 godine radnog iskustva u školi ( pod rednim brojem 4 i 5,)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu u školi( pod rednim brojem 1.,2., 4., 5.)
– EU VET obuka ( pod rednim brojem 1.,2.,4.,5.)
Sva zaprimljena dokumentacija ostaje u personalnom dosjeu škole
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti nastavnika
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Županije Posavske.
Sve tražene dokumente dostaviti putem pošte, preporučeno, na adresu

Srednja škola Pere Zečevića Odžak
Džemala Bijedića 13
76290 Odžak
s naznakom ne otvarati za „natječaj“

U Odžaku , 02.08.2016.
Broj: 263/16

Predsjednik Povjerenstva:
Afrodita Jeličić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti