Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Srednja škola Pere Zečevića Odžak
  Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak

  Temeljem članka 76. stavak 2. Zakona o srednjem školstvu («Narodne Novine Županije Posavske» broj:3/04, 4/04 i 3/08, 8/08 , 4/11, 7/12 i 10/13), članka 52. Statuta Srednje škole Pere Zečevića i članka 6. stavak 4. Pravilnika o radnim odnosima Srednje škole Pere Zečevića Odžak i Odluke Povjerenstva, broj: 257/16 od 14.07.2016.godine, Povjerenstvo Srednje škole Pere Zečevića Odžak raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak u Odžaku za školsku 2016./2017.godinu

  NA ODREĐENO VRIJEME DO 31.08.2017.god.
  1. prof. hrvatskog jezika 1 izvršitelj
  2. prof. engleskog jezika, do povratka djelatnice s
  neplaćenog dopusta najduže do 05.04.2017.godine 1 izvršitelj (17 sati tjedno)
  3. prof. latinskog jezika 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
  4. nastavnik stručnih predmeta
  poljoprivredne struke, dipl.ing.agronomije 2 izvršitelja
  5. nastav.struč.pred.praktične nastave
  poljoprivredne struke ing. 1 izvršitelj
  6. nastavnik predmeta zdravstvene struke, dr. medicine 2 izvršitelja
  7. nastav. prakt.nastave zdravstvene struke VŠSmed.sestra
  ili dipl.med.sestra 2 izvršitelja
  8. nastavnik praktične nastave elektro struke, ing. 1 izvršitelj ( pola norme)

  Za nastavnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta ispunjava i uvjete prema članku 72., 73. i 75. Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi.
  Uz prijavu potrebni dokumenti:
  (originali ili ovjerene kopije)
  – životopis
  – diploma o završenom obrazovanju
  – dokaz o radnom stažu
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka
  – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove iskaznice
  – najmanje 2 godine radnog iskustva u školi ( pod rednim brojem 1.)
  – najmanje 3 godine radnog iskustva u školi ( pod rednim brojem 2.,)
  – najmanje 3 godine radnog iskustva u školi ( pod rednim brojem 4 i 5,)
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu u školi( pod rednim brojem 1.,2., 4., 5.)
  – EU VET obuka ( pod rednim brojem 1.,2.,4.,5.)
  Sva zaprimljena dokumentacija ostaje u personalnom dosjeu škole
  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti nastavnika
  Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Vlade Županije Posavske.
  Sve tražene dokumente dostaviti putem pošte, preporučeno, na adresu

  Srednja škola Pere Zečevića Odžak
  Džemala Bijedića 13
  76290 Odžak
  s naznakom ne otvarati za „natječaj“

  U Odžaku , 02.08.2016.
  Broj: 263/16

  Predsjednik Povjerenstva:
  Afrodita Jeličić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti