Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Školski centar  fra Martina Nedića
  Orašje
  Školski odbor

  Broj: 459/16
  Orašje, 1.8.2016. godine
  Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Županije

  Posavske“, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 39. i 54. Statuta Školskog centra  fra Martina Nedića u Orašju, Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Vlade Županije Posavske broj: 01-02-373/16 od 28.7.2016. godine i Odluke Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića  broj 458-3/16 od 1.8.2016.godine, objavljuje se

   

  J A V N I   N A T J E Č A J
  za zasnivanje radnog odnosa

  I. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za školsku 2016./2017. godinu za sljedeća radna mjesta:

  1.Nastavnik hrvatskoga jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 4 sata, 1 izvršitelj

  2.Nastavnik njemačkog jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 5 sati, 1 izvršitelj

  3.Nastavnik engleskog jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 6 sati, 1 izvršitelj

  4.Nastavnik latinskog jezika, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 10 sati, 1 izvršitelj

  5.Nastavnik glazbene kulture, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 7 sati, 1 izvršitelj

  6.Nastavnik stručnih predmeta ekonomske struke, na određeno vrijeme do 31.8.2017., puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

  7.Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme do povratka djelatnika s porodiljnog dopusta, 7 sati, 1 izvršitelj

   

  II. Kandidati pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

  a)        Opći uvjeti:

  1)     da je stariji/a od 18 godina
  2)     da ima odgovarajuću  stručnu spremu
  3)     da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad s učenicima
  4)     da nije pravomoćno osuđen/a za kazneno djelo koje ga/ju čini nedostojnim/om za obavljanje nastavničkog poziva, a to su: kazneno djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala, kazneno djelo protiv braka i obitelji, kazneno djelo protiv života i tijela i kazneno djelo protiv Ustavom utvrđenog ustroja Županije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, kazneno djelo protiv spolne slobode ili spolnog ćudoređa, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe ili neko drugo kazneno djelo protiv tjelesne zlouporabe djeteta ili maloljetne osobe
  5)     da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine

  b)     Posebni uvjeti:
  1)     Da ima odgovarajuću stručnu spremu za sljedeća radna mjesta kako slijedi:

  1 Radno mjestro broj 1:

  Nastavnik hrvatskoga jezika

  – profesor hrvatskoga jezika i književnosti, profesor jugoslovenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i književnost, magistar hrvatskoga jezika i književnosti (VSS-VII./1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)

  – položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  2. Radno mjestro broj 2:

  Nastavnik njemačkog jezika

  – profesor njemačkog jezika i književnosti

  – magistar njemačkog jezika i književnosti

  (VII/1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)

  -položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  3. Radno mjestro broj 3:

  Nastavnik engleskog jezika

  – profesor engleskog jezika i književnosti

  – diplomirani anglist

  – magistar engleskog jezika i književnosti

  (VII/1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)

  -položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  4. Radno mjesto broj 4.

  Nastavnik latinskog jezika

  -prof.latinskog jezika i rimske književnosti, prof.klasične filologije, dipl.klasični filolog i magistar latinskog jezika i književnosti (VSS, VII./1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)

  – položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  5. radno mjesto broj 5:
  Nastavnik glazbene kulture
  -profesor glazbene kulture, diplomirani glazbenik- muzikolog,  ( visoka stručna sprema (VII./1), magistar glazbene teorije i pedagogije, magistar glazbene teorije     (drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)
  6. Radno mjesto broj 6:

  Nastavnik stručnih predmeta ekonomske struke

   

  – dipl.ekonomist, magistar ekonomije (VSS-VII./1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu

  – položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  7. Radno mjesto broj 7:

  Nastavnik likovne kulture

  – profesor povijesti umjetnosti

  – profesor likovne kulture

  – diplomirani povjesničar umjetnosti

  – magistar likovne umjetnosti-nastavnički smjer

  – magistar likovne umjetnosti-slikarstvo /kiparstvo/ grafika/ grafički dizajn/produkt dizajn

  (VII/1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)

  -položen stručni ispit za rad u obrazovanju

  III.   Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:
  –       prijavu na javni natječaj (potpisanu),
  –       životopis,
  –       dokaz o stečenoj stručnoj spremi, (ukoliko obrazovanje nije završeno u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992.godine, uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
  –       dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju

  –       izvod iz matične knjige rođenih,
  –       preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
  –       uvjerenje o  ne vođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda, ( po prijemu )
  –       liječničko uvjerenje (po prijemu).

  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od  tri (3) mjeseca.

  IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.
  Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu:

  Školski centar fra Martina Nedića
  VIII. ulica broj 66, 76270 Orašje
  s naznakom: “Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”.

  Prijava podnositelja, s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, ostaju u arhivi škole.                                                                                                                                                                                                                                  

  Predsjednca Školskog odbora
  Dijana Pejić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti