Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
  TOLISA

   
  Broj: 341/16
  Tolisa, 04.08.2016. godine

  Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 340/16 od 04.08.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa r a s p i s u j e

  J A V N I N A T J E Č A J
  za popunu upražnjenih radnih mjesta

  I.

  1. Defektolog – puno radno vrijeme …………………………………………………………….. 1 izvršitelj
  2. Učitelj hrvatskog jezika i književnosti – puno radno vrijeme …………………………. 1 izvršitelj
  3. Učitelj engleskog jezika – 13 sati tjedno ……………………………………………………. 1 izvršitelj
  4. Učitelj njemačkog jezika – 8 sati tjedno …………………………………………………….. 1 izvršitelj
  5. Učitelj fizike – 8 sati tjedno ……………………………………………………………………… 1 izvršitelj
  6. Učitelj biologije – 8 sati tjedno ………………………………………………………………….. 1 izvršitelj
  7. Spremačica – puno radno vrijeme ……………………………………………………………… 1 izvršitelj

  II.

  Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.

  III.

  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata:
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  – izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)
  – uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  – uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjesec a)
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (za sva radna mjesta osim za radno mjesto pod rednim brojem 7.)

  IV.

  Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

  V.

  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

  VI.

  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa
  Vladimira Nazora 192
  76272 Tolisa

  s naznakom: „Za javni natječaj“ – ne otvarati

  VII.

  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Predsjednik Školskog odbora:
  Mato Nedić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti