Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola  Orašje u Orašju

   

  Broj: 423/16
  Datum:01.08.2016.godine

   

  Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4.Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske( Narodne novine broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 46. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole Orašje  te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjena mjesta broj 422/16 zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-373/16 od 28.07.2016.godine Školski odbor Osnovne škole  Orašje r a s p i s u j e:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

  1.Učitelj razredne nastave  na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine –1 izvršitelj
  2.
  Učitelj bosanskog jezika na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine – 1 izvršitelj
  3.
  Učitelj glazbene kulture u glazbenim odjelima na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj 
  4.Učitelj glazbene kulture u glazbenim odjelima na određeno vrijeme do isteka prava korištenja polovine punog radnog vremena nakon isteka porodiljskog dopusta a najduže do 31.08.2017.godine  – na pola radnog vremena
  5.Učitelj engleskog jezika na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj
  6.
  Učitelj njemačkog jezika na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj
  7.
  Učitelj povijesti na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj
  8.Stručni suradnik socijalni pedagog na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj
  9.
  Računovođa na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj
  10.
  Spremačica na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj

   Za učitelja i stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 67, 68, 69 i 70 Zakona o Osnovnom školstvu, te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u osnovnoj školi i to za sljedeća radna mjesta:

   

   

   

  Učitelj razredne nastave

   

  -Učitelj  SSS

  -Učitelj/nastavnik/profesor razredne nastave

  -Dipl. učitelj razredne nastave

  -Baccalaureat/bachelor/prvostupnik  razredne nastave (240 ECTS )

  -Magistar razredne nastave

  -Magistar primarnog obrazovanja

  Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

   

   

  Učitelj bosanskog jezika

  -Učitelj/nastavnik/prof. bosanskog jezika i književnosti

  -Učitelj/nastavnik/prof. jugoslovenskih jezika i književnosti

  -Baccalaureat/bachelor/prvostupnik bosanskog jezika i književnosti 240 ECTS

  -Magistar bosanskog jezika i književnosti

  Položen stručni ispit za rad obrazovanju

   

   

   

   

   

   

  Učitelj glazbene kulture u glazbenim                                     odjelima

   

  -Baccalaureat/bachelor/prvostupnik glazbene kulture ( 240 ECTS  bodova) koji je imao glasovir/klavir kao predmet u okviru studija

  -Profesor glasovira, prof. klavira dipl. glazbenik, klavirist-glaosvirist s položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  -Diplomirani glazbenik, orguljaš s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  -Baccalaureat/bachelor/prvostupnik glazbene muzičke umjetnosti glasovir/klavir (240 ECTS )

  -Magistar glazbene/muzičke umjetnosti glasovir/klavir

  -Magistar glazbene/muzičke umjetnosti -orgulje

   

  Učitelj engleskog jezika

  -Učitelj/nastavnik/profesor engleskog jezika i književnosti

  -Baccalaureat/bachelor/prvostupnik engleskog jezika ( 240 ECTS )

  -Magistar engleskog jezika i književnosti

  Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

   

  Učitelj njemačkog jezika

  -Učitelj/nastavnik/profesor njemačkog jezika i književnosti

  -Baccalaureat/bachelor/prvostupnik njemačkog jezika ( 240 ECTS )

  -Magistar njemačkog jezika i književnosti

  Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

  Učitelj povijesti

   

   

  -Učitelj/ nastavnik/ profesor povijesti

  -Baccalaureat/bachelor prvostupnik povijesti (240 ECTS bodova)

  -Magistar povijesti

  Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

  Stručni suradnik socijani pedagog

  -Dipl. defektolog –socijalni pedagog

  -Prof. defektologije – smjer poremećaj u ponašanju

  -Magistar defektologije – socijalni pedagog

  Položen stručni ispit za rad u obrazovanju

   

  Računovođa

   Visoka (VSS) ili viša (VŠS) stručna sprema ekonomskog smjera, položen stručni ispit i  najmanje jedna godina radnog iskustva

   

   

  Spremačica

   

   

  Osnovna škola – osam završenih razreda

   

   Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijavu na javi natječaj ( potpisanu)
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj državi uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome )
  • uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice ( original ili ovjerena kopija ),
  • rodni list (original ili ovjerena kopija )
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca)
   ( original ili ovjerena kopija ),
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta br. 1,2,5,6,7,8,9 ( original ili ovjerena kopija )
  • potvrda o radnom iskustvu za radno mjesto br. 9

   Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

   Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju)o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem. 

  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.
  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole  Orašje u Orašju.
  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
  Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.
  Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Orašje sa naznakom „ za natječaj „ XI ul. br. 2 . 76270 Orašje
  Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.
  Po okončanju natječaja Osnovna škola Orašje neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

   

  ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG  ODBORA
  MIROSLAV  MAROŠ

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti