Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  POSAVSKI KANTON
  KANTONALNI SUD U ODŽAKU
  Broj:002-0-Su-16-000 240.
  Odžak, 17.08.2016. godine

  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13., 11/13. i 2/14), te članka 22. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalnog suda Odžak, Predsjednik suda objavljuje :

  J A V N I  N A T J E Č A J
  za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika
  na neodređeno vrijeme

   

  Viši referent – IKT tehničar za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju………. 1 izvršitelj

  OPIS POSLOVA: vrši instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme, vrši instalaciju, konfiguraciju i održavanje IKT opreme (Hardvera), instalaciju, konfiguraciju i korištenje sistematskih i aplikacijskih programa i baza podataka (Softvera), implementaciju namjenskih i izrađenih softverskih rješenja u sudu, kontrolira i prati korisnički pristup aplikacijama koje se koriste u sudu, rješava softvere i mrežne probleme, brine o sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi, ispostavlja redovita izvješća Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva sa posebnim napomenama o primijećenim problemima i načinu njihova rješavanja, što uključuje i ažuriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguraciju lokalnih područnih mreža, te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema, u slučaju složenosti problema zahtjeva pomoć od strane višeg nivoa rada IKT podrške, a sve ove poslove će obavljati u skladu sa standardima i režimima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenih od strane IKT odjeljenja Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, a po potrebi pomaže kod audio snimanja u sudnici te obavlja i druge poslove vezane za ovu vrstu opreme.
  UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA :

  Pored općih uvjeta propisanih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete:

  – SSS, IV stupanj školske spreme tehničkog smjera,
  – najmanje 10 mjeseci radnog staža,
  – dobro poznavanje i radno iskustvo sa Windows server i klijent operativnim sustavima, Microsoft Office paketu, te poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN i TCP/IP mrežnog protokola),
  – položen stručni ispit, (kandidat koji nema položen stručni ispit, a bude primljen u radni odnos obvezan je položiti stručni ispit u roku od 6 mjeseci od prijema u radni odnos).

  Kandidati su uz prijavu za natječaj dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju :

  – svjedodžbu o završenoj srednjoj školi,
  – uvjerenje o radnom stažu,
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  – uvjerenje o državljanstvu, ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice,
  – ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje tri godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
  – ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. I. Ustava Bosne i Hercegovine,
  – uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka.

  Svi kandidati koji budu ispunjavali uvjete natječaja proći će testiranje u svezi poznavanja informacijske i komunikacijske tehnologije.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.

  Kandidati su dužni traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, računajući od dana objavljivanja istog na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem pošte preporučeno, na adresu :

  KANTONALNI SUD ODŽAK
  Trg broj 3.
  76290 Odžak

  S naznakom za : „Javni natječaj za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Kantonalnom sudu Odžak“

  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  PREDSJEDNIK SUDA
  Marija Čolić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti