Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA

TOLISA

Broj: 249/15

Tolisa, 24.09.2015. godine

 

Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 248-1/15 od 24.09.2015. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa                  r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I. 1. Spremačica – puno radno vrijeme…………………………………………………………………. 1 izvršitelj

  

II. Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

III.  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom

trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci )
  • uvjerenje o državljanstvu ili overenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka ( ne starije od 3 mjeseca )

 

IV. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

 

V. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije

Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči ove

škole.

 

VI.  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

 

Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa

Vladimira Nazora 192

76272  Tolisa

sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

 

VII.   Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                           Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                                                  Nataša Oršolić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti