Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina

  Federacija Bosne i Hercegovine

  Županija Posavska

  OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA

  TOLISA

  Broj: 249/15

  Tolisa, 24.09.2015. godine

   

  Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 248-1/15 od 24.09.2015. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa                  r a s p i s u j e

   

  N A T J E Č A J

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

   

  I. 1. Spremačica – puno radno vrijeme…………………………………………………………………. 1 izvršitelj

    

  II. Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

  III.  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom

  trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci )
  • uvjerenje o državljanstvu ili overenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka ( ne starije od 3 mjeseca )

   

  IV. Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

   

  V. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije

  Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči ove

  škole.

   

  VI.  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

   

  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa

  Vladimira Nazora 192

  76272  Tolisa

  sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

   

  VII.   Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

   

   

                                                                             Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                                                    Nataša Oršolić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti