Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime općinskog načelnika općine Domaljevac-Šamac objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom organu uprave
  općine Domaljevac-Šamac

  1) stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu općinskog načelnika…………….…………………………………….….……………………1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

  – u suradnji s općinskim načelnikom saziva sjednice, sastanke i prijeme,
  – dogovara susrete sa predstavnicima medija,
  – vodi registar značajnih datuma i događaja i blagovremeno priprema poruke, čestitke, izraze saučešća i drugo,
  – odgovoran je za korektnu i profesionalnu suradnju sa medijima,
  – odgovoran je za blagovremeno obavještavanje medija o redovnim i vanrednim dešavanjima u općini,
  – u dogovoru s načelnikom općine organizira konferencije za tisak vodeći računa o terminima koji odgovaraju većini medija,
  – sudjeluje u pripremi općinskog načelnika i njegovih suradnika za javne istupe vezane za davanje određenih informacija iz nadležnosti općinskog načelnika i službi,
  – priprema govore, referate i druge materijale za javne istupe općinskog načelnika,
  – priprema pismena obavještenja, priopćenja i redovno obavještava javnost o radu općinskog načelnika,
  – organizira svečane prijeme u ime načelnika,
  – prati i usaglašava protokol prijema pravnih i fizičkih osoba za općinskog načelnika,
  – prati izradu i po potrebi neposredno izrađuje zapisnike, zaključke te pojedinačne akte sa sjednica i sastanaka koje organizira načelnika,
  – prati realizaciju programa rada načelnika,
  – prima poštu za načelnika i odgovoran je za rješavanje iste,
  – uz konzultacije s općinskim načelnikom predlaže manifestacije od društvenog interesa za koje bi općina, odnosno načelnik bio pokrovitelj,
  – odgovoran je za kreiranje web stranice općine,
  – odgovoran je i neposredno sudjeluje u izradi promotivnih publikacija Domaljevca, brošura i drugih info materijala općine i načelnika,
  – obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
  – VSS, društvenog smjera, minimalno 180 ECTS bodova,
  – jedna godina radnog iskustva,
  – položen ispit općeg znanja.

  2) stručni suradnik za međunarodnu suradnju u Službi za financije i gospodarstvo………………………………………………………………………1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

  – sudjeluje u pripremi i izradi razvojnih projekata usmjerenih ka fondovima Europske unije i međunarodne zajednice,
  – kontaktira i surađuje s međunarodnim institucijama s ciljem privlačenja sredstava,
  – surađuje s nevladinima organizacijama i mjesnim zajednicama s ciljem zajedničkog nastupa ka međunarodnim financijskim institucijama, te potencijalnim donatorima vezanim za obnovu,
  – prati realizaciju općinskih investicijskih planova i surađuje sa drugim općinskim službama,
  – prati i poduzima i druge mjere koje su propisane na državnom nivou, kao i mjere predviđene regulativama Europske unije u oblastima ruralnog razvoja,
  – redovno prati objavljene pozive svih relevantnih subjekata za financiranje projekata i zajedno sa nadležnom službom priprema projektnu dokumentaciju za prijavu projekta za financiranje od strane EU i drugih međunarodnih donatora/kreditora, uspostavlja i održava potrebnu komunikaciju s istima,
  – izrađuje plan komunikacije/promocije Strategije i prioriteta (unutar općine, mjesnih zajednica, prema važnim potencijalnim investitorima, partnerima, i sufinancijerima, višim nivoima vlasti…), priprema promotivne materijale i zajedno s načelnikom i pomoćnicima sudjeluje u realizaciji,
  – redovno prati realizaciju dodijeljenih projekata i na osnovu prikupljenih pokazatelja i informacija pruža potrebnu pomoć službama i priprema prijedlog mjera za unaprjeđenje realizacije (uključivanje potrebnih službi/izvršitelja, pojednostavljenje određenih postupaka, procedura ili inicijative za promjene propisa koji imaju negativan utjecaj na lokalni razvoj),
  – sudjeluje u organizaciji skupova, prezentacija, radionica, sastanaka i sličnih događaja u okviru provedbe projekata,
  – formira bazu podataka iz djelokruga svoga rada, po potrebi obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga općine prema zahtjevu i uputama Šefa službe i načelnika općine.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
  – VSS, ekonomske struke, minimalno 180 ECTS bodova,
  – jedna godina radnog iskustva,
  – položen ispit općeg znanja.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
  3. dokaz o položenom ispitu općeg znanja
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radno iskustvo prema uvjetima ovog natječaja utvrđuje se u skladu s odredbama Uredbe o poslovima temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj 3A/14, 1/15).
  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).
  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).
  Izabrani kandidati dužni su u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od 24.8.2016.godine, kao dana objave ovog javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:
  ”Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u općini Domaljevac-Šamac”
  uz oznaku pozicije radnog mjesta.
  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti