Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Ured za povratak raseljenih lica –
  prognanika i izbjeglica
  Broj: 01/IV-36-43/16
  Odžak, 21.09.2016. godine

  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica, dana 21.09.2016. godine objavljuje

  Javni natječaj
  za popunu radnog mjesta namještenika
  u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica
  Vlade Županije Posavske

  1. Viši referent za pitanja raseljenih lica – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme

  OPIS POSLOVA:
  – prijem i evidenciju pristiglih akata,
  – vođenje statističkih podataka po pitanju raseljenih lica,
  – koordiniranje sa općinskim, federalnim i državnim tijelima uprave koji rade na pitanjima povratka,
  – suradnja sa međunarodnim donatorima.
  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
  – IV. stupanj srednje škole, ekonomski smjer,
  – najmanje deset mjeseci radnog staža.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj Srednjoj školi odnosno dokaz o priznavanju svjedodžbe ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine),
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme,
  3. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
  4. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
  5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 6. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.
  NAPOMENA:
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, te na oglasnoj ploči Ureda za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske.
  Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica
  Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijem namještenika
  Glavni trg bb,
  76290 Odžak
  s naznakom za:
  „Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u
  Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske,
  NE OTVARATI“

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Ured za povratak raseljenih lica –

   prognanika i izbjeglica

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti