Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Ured za povratak raseljenih lica –
prognanika i izbjeglica
Broj: 01/IV-36-43/16
Odžak, 21.09.2016. godine

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica, dana 21.09.2016. godine objavljuje

Javni natječaj
za popunu radnog mjesta namještenika
u Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica
Vlade Županije Posavske

1. Viši referent za pitanja raseljenih lica – 1 izvršitelj – na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA:
– prijem i evidenciju pristiglih akata,
– vođenje statističkih podataka po pitanju raseljenih lica,
– koordiniranje sa općinskim, federalnim i državnim tijelima uprave koji rade na pitanjima povratka,
– suradnja sa međunarodnim donatorima.
UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
– IV. stupanj srednje škole, ekonomski smjer,
– najmanje deset mjeseci radnog staža.

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj Srednjoj školi odnosno dokaz o priznavanju svjedodžbe ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu nakon stjecanja stručne spreme,
3. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
4. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.
Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 6. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.
NAPOMENA:
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, te na oglasnoj ploči Ureda za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske.
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Ured za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijem namještenika
Glavni trg bb,
76290 Odžak
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u
Uredu za povratak raseljenih lica – prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske,
NE OTVARATI“

Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ured za povratak raseljenih lica –

 prognanika i izbjeglica

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti