Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Ministarstvo branitelja

Broj: 10-41-249/16
Orašje, 20.10.2016. godine

Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Ministarstvo branitelja, dana 20.10.2016. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta namještenika
u Ministarstvu branitelja Županije Posavske

 

Za poziciju:

Viši referent za rad sa tijelima nadležnim za ocjenu stupnja tjelesnog oštećenja…1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

OPISP OSLOVA:
– Surađuje sa prvostupanjskom i drugostupanjskom liječničkom komisijom, odnosno drugim ovlaštenim medicinskim institucijama za procjenu stupnja tjelesnog oštećenja ratnih vojnih invalida;
– Prepisuje nalaze i mišljenja u prvostupanjskom postupku, za osobe za koje je ovo Ministarstvo zaduženo u prvostupanjskom postupku, te ih nakon potpisivanja dostavlja na rad;
– Prepisuje nalaze i mišljenja u drugostupanjskom postupku, za osobe za koje je ovo Ministarstvo zaduženo u drugostupanjskom postupku, te ih nakon potpisivanja dostavlja na rad;
– Vodi evidencije izdatih nalaza i mišljenja;
– Prikuplja podatke o nedostacima u predmetu, kada je u pitanju medicinska dokumentacija, te ih dostavlja višem samostalnom referentu za informiranje;
– Obavlja i druge poslove i radne zadatke ovog radnog mjesta, koje mu odredi pomoćnik ministra.

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
– III. ili IV. stupanj stručne spreme, završena srednja škola: upravna, ekonomska, elektroenergetičar, poznavanje rada na računalu.
– deset mjeseci radnog iskustva,
– poznavanje rada na računalu.

PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj Srednjoj školi odnosno dokaz o priznavanju svjedodžbe ukoliko škola nije završena u BiH sukladno zakonu),
2. dokaz o radnom iskustvu,
3. dokaz o poznavanju rada na računalu,
4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
6. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

NAPOMENA:
Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, te na oglasnoj ploči Ministarstva branitelja Županije Posavske.
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

Vlada Županije Posavske
Ministarstvo branitelja
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem namještenika
Jug I bb,
76270 Orašje
s naznakom za:
„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u
Ministarstvu branitelja Županije Posavske,
NE OTVARATI“

Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ministar
Marijan Kopić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti