Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Ministarstvo branitelja

  Broj: 10-41-249/16
  Orašje, 20.10.2016. godine

  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), Ministarstvo branitelja, dana 20.10.2016. godine objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu radnog mjesta namještenika
  u Ministarstvu branitelja Županije Posavske

   

  Za poziciju:

  Viši referent za rad sa tijelima nadležnim za ocjenu stupnja tjelesnog oštećenja…1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

  OPISP OSLOVA:
  – Surađuje sa prvostupanjskom i drugostupanjskom liječničkom komisijom, odnosno drugim ovlaštenim medicinskim institucijama za procjenu stupnja tjelesnog oštećenja ratnih vojnih invalida;
  – Prepisuje nalaze i mišljenja u prvostupanjskom postupku, za osobe za koje je ovo Ministarstvo zaduženo u prvostupanjskom postupku, te ih nakon potpisivanja dostavlja na rad;
  – Prepisuje nalaze i mišljenja u drugostupanjskom postupku, za osobe za koje je ovo Ministarstvo zaduženo u drugostupanjskom postupku, te ih nakon potpisivanja dostavlja na rad;
  – Vodi evidencije izdatih nalaza i mišljenja;
  – Prikuplja podatke o nedostacima u predmetu, kada je u pitanju medicinska dokumentacija, te ih dostavlja višem samostalnom referentu za informiranje;
  – Obavlja i druge poslove i radne zadatke ovog radnog mjesta, koje mu odredi pomoćnik ministra.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i posebne slijedeće uvjete:
  – III. ili IV. stupanj stručne spreme, završena srednja škola: upravna, ekonomska, elektroenergetičar, poznavanje rada na računalu.
  – deset mjeseci radnog iskustva,
  – poznavanje rada na računalu.

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:

  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj Srednjoj školi odnosno dokaz o priznavanju svjedodžbe ukoliko škola nije završena u BiH sukladno zakonu),
  2. dokaz o radnom iskustvu,
  3. dokaz o poznavanju rada na računalu,
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice,
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini,
  6. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:
  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, a isti će biti objavljen i na oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, te na oglasnoj ploči Ministarstva branitelja Županije Posavske.
  Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Ministarstvo branitelja
  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem namještenika
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom za:
  „Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika u
  Ministarstvu branitelja Županije Posavske,
  NE OTVARATI“

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Ministar
  Marijan Kopić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti