Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Stjepana Radića
Bok
Broj: 532/16.
Bok,07.11.2016.

      Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora br. 506/16. od  21.10.2016., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića u Boku, r a s p i s u je:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

  • Na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine
  • Učitelj engleskog jezika, puno radno vrijeme……………………………………….. 1 izvršitelj
  • Učitelj glazbene kulture, 8 sati tjedno…………………………………………………… 1 izvršitelj
  • Na određeno vrijeme do povratka djelatnika s porodiljnog dopusta, a najdulje do 31.08.2017. godine
  • Učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme…….……….…………….….… 1 izvršitelj

III.    Kandidati se zaprimaju do konca školske 2016/17. tj. od 01.12.2016. do 31.08.2017.

IV. Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom  trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  • diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta stručne spreme,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • kopiju CIPS-ove iskaznice,
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka( ne starije od 3 mjeseca) i

V. Natječaj je otvoren  15 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

VI.    Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

VII.  Prijave na Natječaj  dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

          Stjepana Radića u Boku

        Filipovići  – 55, 76277 Bok

VIII.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

                                                                                                 

                                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

          /Đuro Delić/

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti