Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Stjepana Radića
  Bok
  Broj: 532/16.
  Bok,07.11.2016.

        Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora br. 506/16. od  21.10.2016., Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića u Boku, r a s p i s u je:

  N A T J E Č A J

  za popunu radnih mjesta

  • Na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine
  • Učitelj engleskog jezika, puno radno vrijeme……………………………………….. 1 izvršitelj
  • Učitelj glazbene kulture, 8 sati tjedno…………………………………………………… 1 izvršitelj
  • Na određeno vrijeme do povratka djelatnika s porodiljnog dopusta, a najdulje do 31.08.2017. godine
  • Učitelj razredne nastave, puno radno vrijeme…….……….…………….….… 1 izvršitelj

  III.    Kandidati se zaprimaju do konca školske 2016/17. tj. od 01.12.2016. do 31.08.2017.

  IV. Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom  trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  • diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta stručne spreme,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • kopiju CIPS-ove iskaznice,
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka( ne starije od 3 mjeseca) i

  V. Natječaj je otvoren  15 dana od dana objavljivanja na službenim internet stranicama Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Škole na koju se javni natječaj odnosi.

  VI.    Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti liječničko uvjerenje.

  VII.  Prijave na Natječaj  dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

            Stjepana Radića u Boku

          Filipovići  – 55, 76277 Bok

  VIII.  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

                                                                                                   

                                                                                         Predsjednik Školskog odbora:

            /Đuro Delić/

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti