Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Srednja strukova škola Orašje
O r a š j e
Broj: 975/16
Dana: 08.11.2016.god.

Na temelju članka 46. Zakona o srednjem školstvu („N.N. Županije posavske“ br. 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11,7/12 i 10/13) te članka 36. stavak 4 Statuta Srednje strukovne škole Orašje, te Odluke Školskog odbora Srednje strukovne škole Orašje br. 972-3/16 od 07.11.2016.god. objavljuje se:

NATJEČAJ
za prijem djelatnika

I. Raspisuje se javni oglas za prijem djelatnika:

1. spremačica, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, do 31.08.2017.g.

II. Kandidat, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba ispunjavati i posebne uvjete i to:
– završena SSS ili NKV
III. Kandidat je dužan uz prijavu na oglas koja mora sadržavati očevo ime, ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim oglasom:
– prijavu na oglas ( potpisanu)
– kratak životopis
– dokaz o završenoj stručnoj spremi
– prijavu prebivališta
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog županijskog suda
– izvod iz matične knjige rođenih ili presliku CIPS-ove iskaznice
– liječničko uvjerenje ( po prijemu)
– ukoliko se na natječaj javi više kandidata, povjerenstvo će izvršiti intervju
Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci, u odnosu na dan podnošenja prijave.
IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu
Prijava na oglas, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku 8 dana od dana raspisivanja oglasa. Prijave na javni oglas s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:
Srednja strukovna škola Orašje
Ul. XI. br. 6
Orašje
s naznakom:
„Za javni oglas za prijem djelatnika- NE OTVARATI
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Predsjednica Školskog odbora:
________________________________
Jasna Ivić, prof.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti