Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola  Orašje u Orašju
  Broj: 658/16
  Datum:.08.11.2016.godine

  Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4.Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske
  ( Narodne novine broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 46. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole Orašje  te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjena mjesta broj 422/16 te zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-527/16 od 27.10.2016.godine

  Školski odbor Osnovne škole  Orašje r a s p i s u j e:

  N A T J E Č A J

  za popunu radnih mjesta

  Učitelj razredne nastave – pripravnik na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljskog dopusta a najduže do 31.08.2017.godine –1 izvršitelj

  Učitelj biologije 12 sati tjedno na određeno vrijeme do povratka djelatnika s funkcije a najduže do  31.08.2017. godine – 1 izvršitelj

  Za učitelja i stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 67, 68, 69 i 70 Zakona o Osnovnom školstvu, te Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u osnovnoj školi i to za sljedeća radna mjesta:

  Učitelj razredne nastave

  Učitelj  SSS

  Učitelj/nastavnik/profesor razredne nastave

  Dipl. učitelj razredne nastave

  Baccalaureat/bachelor/prvostupnik  razredne nastave (240 ECTS )

  Magistar razredne nastave

  Magistar primarnog obrazovanja

  Učitelj biologije

  Učitelj/nastavnik/profesor prirode ili biologije

  Diplomirani inženjer biologije s položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  Baccalaureat/bachelor/prvostupnik biologije (240 ECTS bodova)

  Magistar biologije

  Magistar biologije – diplomirani inženjer biologije s položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta

  Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

  Prijavu na javi natječaj ( potpisanu) životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj državi uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome )
  uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice     ( original ili ovjerena kopija ), rodni list (original ili ovjerena kopija )uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca) ( original ili ovjerena kopija ),uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto br.2  ( original ili ovjerena kopija )

  Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

  Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

  Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole  Orašje u Orašju.

  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
  Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.

  Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Orašje sa naznakom „ za natječaj „ XI ul. br. 2 . 76270 Orašje

  Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.

  Po okončanju natječaja Osnovna škola Orašje neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.                                                         

                                                               ZAMJENIK  PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG  ODBORA

                                                                                                     MIROSLAV  MAROŠ

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti