Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
  TOLISA

  Broj: 592/16
  Tolisa, 10.11.2016. godine

            Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 591/16 od 10.11.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa   r a s p i s u j e    

  J A V N I   N A T J E Č A J

  za popunu upražnjenog radnog mjesta

  I.

       1. Učitelj engleskog jezika –  13 sati tjedno ……………………………………………………. 1 izvršitelj

  II.

            Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.

  III.

            Uz Prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidat pored općih uvjeta propisanih Zakonom treba priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata:

  dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

  uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice

  uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjesec a)

  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju

  IV.

            Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

  V.

            Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

  VI.

             Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa

  Vladimira Nazora 192

  76272  Tolisa

             s naznakom: „Za javni natječaj“ – ne otvarati

  VII.

             Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                          Predsjednik Školskog odbora:                                                                                                                    Mato Nedić

                                                                                                                         

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti