Javni natječaj

Najčitanije

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
OSNOVNA ŠKOLA FRA ILIJE STARČEVIĆA
TOLISA

Broj: 592/16
Tolisa, 10.11.2016. godine

          Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 591/16 od 10.11.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole fra Ilije Starčevića Tolisa   r a s p i s u j e    

J A V N I   N A T J E Č A J

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I.

     1. Učitelj engleskog jezika –  13 sati tjedno ……………………………………………………. 1 izvršitelj

II.

          Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2017. godine.

III.

          Uz Prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidat pored općih uvjeta propisanih Zakonom treba priložiti originale ili ovjerene preslike dokumenata:

dokaz o stečenoj stručnoj spremi

izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku CIPS-ove osobne iskaznice

uvjerenje nadležnog suda o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjesec a)

uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju

IV.

          Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

V.

          Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

VI.

           Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa

Vladimira Nazora 192

76272  Tolisa

           s naznakom: „Za javni natječaj“ – ne otvarati

VII.

           Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                        Predsjednik Školskog odbora:                                                                                                                    Mato Nedić

                                                                                                                       

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti