Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Školski centar fra Martina Nedića
Orašje
Školski odbor

Broj: 641-3/16
Orašje, 10.11.2016. godine

Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Županije
Posavske“, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 39. i 54. Statuta Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju, Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Vlade Županije Posavske broj: 01-02-527/16 od 27.10.2016. godine i Odluke Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića broj:653-3/16 od 9.11.2016.godine, objavljuje se

J A V N I N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa

I. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:
1. Nastavnik hrvatskoga jezika, na određeno vrijeme do 30.6.2017., 18 sati, 1 izvršitelj

2. Nastavnik povijesti, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 10 sati, 1 izvršitelj

II. Kandidati pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

a) Opći uvjeti:
1) da je stariji/a od 18 godina
2) da ima odgovarajuću stručnu spremu
3) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad s učenicima
4) da nije pravomoćno osuđen/a za kazneno djelo koje ga/ju čini nedostojnim/om za obavljanje nastavničkog poziva, a to su: kazneno djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala, kazneno djelo protiv braka i obitelji, kazneno djelo protiv života i tijela i kazneno djelo protiv Ustavom utvrđenog ustroja Županije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, kazneno djelo protiv spolne slobode ili spolnog ćudoređa, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe ili neko drugo kazneno djelo protiv tjelesne zlouporabe djeteta ili maloljetne osobe
5) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine

b) Posebni uvjeti:
1) Da ima odgovarajuću stručnu spremu za sljedeća radna mjesta kako slijedi:

1. Radno mjesto broj 1:
Nastavnik hrvatskoga jezika – profesor hrvatskoga jezika i književnosti, profesor jugoslovenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i književnost, magistar hrvatskoga jezika i književnosti (VSS-VII./1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)
– položen stručni ispit za rad u obrazovanju
2. Radno mjesto broj 2:
Nastavnik povijesti – profesor povijesti ( visoka stručna sprema (VII./1),
– magistar povijesti (drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)
– položen stručni ispit za rad u obrazovanju
III. Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:
– prijavu na javni natječaj (potpisanu),
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi, (ukoliko obrazovanje nije završeno u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992.godine, uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
– dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju
– izvod iz matične knjige rođenih,
– preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda, ( po prijemu )
– liječničko uvjerenje (po prijemu).

Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od tri (3) mjeseca.

IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu

Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.
Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu:

Školski centar fra Martina Nedića
VIII. ulica broj 66, 76270 Orašje
s naznakom: “Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”.

Prijava podnositelja, s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, ostaju u arhivi škole.

 

Predsjednca Školskog odbora
_________________
Dijana Pejić, prof.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti