Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Školski centar fra Martina Nedića
  Orašje
  Školski odbor

  Broj: 641-3/16
  Orašje, 10.11.2016. godine

  Na temelju članka 76. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Županije
  Posavske“, broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11, 7/12 i 10/13), članka 39. i 54. Statuta Školskog centra fra Martina Nedića u Orašju, Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Vlade Županije Posavske broj: 01-02-527/16 od 27.10.2016. godine i Odluke Školskog odbora Školskog centra fra Martina Nedića broj:653-3/16 od 9.11.2016.godine, objavljuje se

  J A V N I N A T J E Č A J
  za zasnivanje radnog odnosa

  I. Raspisuje se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:
  1. Nastavnik hrvatskoga jezika, na određeno vrijeme do 30.6.2017., 18 sati, 1 izvršitelj

  2. Nastavnik povijesti, na određeno vrijeme do 31.8.2017., 10 sati, 1 izvršitelj

  II. Kandidati pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to:

  a) Opći uvjeti:
  1) da je stariji/a od 18 godina
  2) da ima odgovarajuću stručnu spremu
  3) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad s učenicima
  4) da nije pravomoćno osuđen/a za kazneno djelo koje ga/ju čini nedostojnim/om za obavljanje nastavničkog poziva, a to su: kazneno djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala, kazneno djelo protiv braka i obitelji, kazneno djelo protiv života i tijela i kazneno djelo protiv Ustavom utvrđenog ustroja Županije, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, kazneno djelo protiv spolne slobode ili spolnog ćudoređa, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe ili neko drugo kazneno djelo protiv tjelesne zlouporabe djeteta ili maloljetne osobe
  5) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine

  b) Posebni uvjeti:
  1) Da ima odgovarajuću stručnu spremu za sljedeća radna mjesta kako slijedi:

  1. Radno mjesto broj 1:
  Nastavnik hrvatskoga jezika – profesor hrvatskoga jezika i književnosti, profesor jugoslovenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i književnost, magistar hrvatskoga jezika i književnosti (VSS-VII./1 ili drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)
  – položen stručni ispit za rad u obrazovanju
  2. Radno mjesto broj 2:
  Nastavnik povijesti – profesor povijesti ( visoka stručna sprema (VII./1),
  – magistar povijesti (drugi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu)
  – položen stručni ispit za rad u obrazovanju
  III. Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj, koja mora sadržavati ime, očevo ime, prezime, JMBG, točnu adresu i kontakt telefon, dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih javnim natječajem:
  – prijavu na javni natječaj (potpisanu),
  – životopis,
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi, (ukoliko obrazovanje nije završeno u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992.godine, uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
  – dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju
  – izvod iz matične knjige rođenih,
  – preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka, izdano od nadležnog Županijskog suda, ( po prijemu )
  – liječničko uvjerenje (po prijemu).

  Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od tri (3) mjeseca.

  IV. Rok za prijavu, adresa za prijavu

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole na koju se javni natječaj odnosi.
  Prijave na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte preporučeno na adresu:

  Školski centar fra Martina Nedića
  VIII. ulica broj 66, 76270 Orašje
  s naznakom: “Za javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – NE OTVARATI”.

  Prijava podnositelja, s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće se uzeti u razmatranje u daljnjem postupku prijema djelatnika.

  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Prijave sa dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajne procedure, ostaju u arhivi škole.

   

  Predsjednca Školskog odbora
  _________________
  Dijana Pejić, prof.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti