Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Osnovna škola Orašje u Orašju
Broj: 670-1/16
Datum:16.11.2016.GODINE

Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4.Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske
( Narodne novine broj: 3/04, 4/04 i 8/08 ) i članka 46. točka 3. alineja 1. Statuta Osnovne škole Orašje te odluke o raspisivanju Ponovljenog natječaja za upražnjena mjesta broj 670/16 od 15.11.2016. godine i zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-373/16 od 28.07.2016.godine Školski odbor Osnovne škole Orašje r a s p i s u j e:

P O N O V LJ E N I      N A T J E Č A J
ZA POPUNU RADNOG MJESTA

1. Računovođa na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj
Visoka (VSS) ili viša (VŠS) stručna sprema ekonomskog smjera,
položen stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva

Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
– Prijavu na javi natječaj ( potpisanu)
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj državi uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome )
– uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice (ovjerena kopija ),
– rodni list (original ili ovjerena kopija )
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca) ( original ili ovjerena kopija ),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( original ili ovjerena kopija )
– potvrda o radnom iskustvu
Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju)o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.
Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.
Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Orašje u Orašju.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.
Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Orašje sa naznakom „ za natječaj „ XI ul. br. 2 . 76270 Orašje
Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.
Po okončanju natječaja Osnovna škola Orašje neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

MIRSAD ARNAUTALIĆ

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti