Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Osnovna škola Orašje u Orašju
  Broj: 676/16
  Datum:21.11.2016.godine

  Temeljem članka 81. stavak 2. točka 4.Zakona o Osnovnom školstvu Županije Posavske
  ( Narodne novine broj: 3/04, 4/04, 8/08, 07/12 i 10/13 ) i članka 46. točka 3. alineja 8. Statuta Osnovne škole Orašje te odluke o raspisivanju Javnog natječaja za upražnjena mjesta broj 422/16 od 03.11.2016.godine i zaključka Vlade Županije Posavske broj: 01-02-527/16 od 27.10.2016.godine Školski odbor Osnovne škole Orašje r a s p i s u j e:
  N A T J E Č A J
  za popunu radnih mjesta

  1. Učitelj glazbene kulture u glazbenim odjelima za izvođenje nastave glasovira na 65% norme ( pripravnik ) na određeno vrijeme do 31.08.2017.godine – 1 izvršitelj

  Za učitelja i stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta treba ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 67, 68, 69 i 70 Zakona o Osnovnom školstvu, te Pravilnika o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
  – Profesor glasovira
  – Profesor klavira
  – Dipl.glazbenik, klavirist- glasovirist s položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
  – Diplomirani glazbenik, orguljaš s položenom pedagoško – psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
  – Baccalaureat/bachelor/prvostupnik glazbene kulture ( 240 ECTS bodova) koji je imao glasovir/klavir kao predmet u okviru studija
  – Baccalaureat/bachelor/prvostupnik glazbene muzičke umjetnosti glasovir/klavir (240 ECTS )
  – Baccalaureat/bachelor/prvostupnik glazbene muzičke umjetnosti orgulje (240 ECTS )
  – Magistar glazbene/muzičke umjetnosti glasovir/klavir
  – Magistar glazbene/muzičke umjetnosti –orgulje
  – Magistar glazbene pedagogije

  Kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
  – Prijavu na javi natječaj ( potpisanu)
  – životopis,
  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko fakultet nije stečen u BiH ili je diploma u nekoj drugoj državi uz diplomu se prilaže i Rješenje nadležnog tijela o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome )
  – uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci ) ili kopiju CIPS –ove iskaznice (ovjerena kopija ),
  – rodni list (original ili ovjerena kopija )
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka od nadležnog Županijskog suda (ne starije od 3 mjeseca)
  – ( original ili ovjerena kopija )

  Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

  Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju)o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

  Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.
  Natječaj će biti objavljen na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Orašje u Orašju.
  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
  Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
  Prijava mora sadržavati adresu i broj telefona kandidata.
  Prijavu na natječaj sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: OŠ Orašje sa naznakom „ za natječaj „ XI ul. br. 2 . 76270 Orašje
  Također na koverti naznačiti na koje radno mjesto se kandidat javlja.
  Po okončanju natječaja Osnovna škola Orašje neće vršiti povrat dokumentacije kandidatima koji su se prijavili na natječaj.

   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

  MIRSAD ARNAUTALIĆ

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti