Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  OSNOVNA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
  DONJA MAHALA
  Broj: 670/16
  Datum: 23. 11. 2016. godine

  Temeljem članka 82. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne Novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 08/08, 7/12 i 13/10), i članaka 47. 49. i 50. . Statuta Osnovne škole Ruđera Boškovića Donja Mahala i Odluke Školskog odbora broj 610/16 od
  03. listopada 2016. godine, Školski odbor raspisuje:

  J A V N I     N A T J E Č A J
  za izbor ravnatelja škole

  I. Ravnatelj škole – jedan izvršitelj
  II. Kandidati pored ispunjavanja općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju imati:
  • višu ili visoku stručnu spremu pedagoškog smjera
  • najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima od stjecanja odgovarajuće stručne spreme
  • položen stručni ispit iz oblasti obrazovanja.

  III. Uz prijave na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti ovjerenu presliku ili original:
  • kraći životopis
  • diplomu ili drugu obrazovnu ispravu kojom potvrđuju ispunjavanje uvjeta stručne spreme
  • potvrdu o radnom iskustvu
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca)
  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopiju CIPS – ove iskaznice
  • izvod iz matične knjige rođenih.

  IV. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pisanim putem.

  V. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

  VI. Kandidat koji bude izabran za ravnatelja škole, prije imenovanja dužan je dostaviti dokaz o ispunjenosti zdravstvenih uvjeta za izvođenje odgojno obrazovnog procesa
  (ne stariji od tri mjeseca).

  VII. Dokumenti moraju biti orginal ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Kandidati će prijave na javni natječaj dostavljati osobno u tajništvo škole ili putem preporučene pošte na adresu: Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala, ulica Školska 33, 76274 Donja Mahala, (sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja škole„).

   

  Predsjednik Školskog odbora:
  _______________________
  Joso Vincetić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti