Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   
  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  ŽUPANIJSKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
  ORAŠJE

  Broj: 15-34-108-2/16
  Orašje, 12.12.2016.godine
  Na temelju članka 62. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13 i 2/14), i članka 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta županijske uprave civilne zaštite, broj: 15-44-204/14 od 18.08.2014.godine, Direktor Županijske uprave civilne zaštite
  b j a v l j u j e

  JAVNI NATJEČAJ
  za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme
  za poziciju :

  1. samostalni referent – tehnički tajnik ………………………………… 1 izvršitelj
  2. viši referent za prikupljanje, analizu podataka i informacija ………1 izvršitelj
  Pozicija 1: Samostalni referent – tehnički tajnik

  OPIS POSLOVA:

  – prima stranke za rukovoditelja,
  – vrši prijem, zavođenje i uručivanje pošte koja je došla u upravu,
  – vrši odlaganje akata u pismohrana,
  – vrši pakiranje i otpremanje pošte,
  – vrši ustrojavanje i ažuriranje adresara državnih i drugih organa i ustanova, kao i pravnih i fizičkih osoba sa kojima surađuje Uprava,
  – brine za točno i blagovremeno izvršavanje svih poslova vezanih za rad direktora, posredovanjem u telefonskim razgovorima i pripremanju sastanaka za direktora,
  – izrađuje mjesečni plan sastanaka za potrebe direktora i brine se za izvršavanje tog plana (pozivanje i izvještavanje učesnika, posredovanje pri donošenju zaključaka itd.)
  – obavlja vođenje i pisanje zapisnika sa radnih i drugih sastanaka, umnožavanje i dostavljanje određenim subjektima i osobama,
  – obavlja administrativno tehničke poslove, sređivanje zapisnika, priloga i odlaganje u registar,
  – vodi druge potrebne evidencije djelatnika Uprave (nazočnost na poslu, korištenje godišnjih odmora, službena putovanja i sl.)
  – obavlja poslove na računaru za potrebe direktora i pomoćnike direktora,
  – vrši uspostavljanje telefonskih i telefaks veza za potrebe Uprave,
  – vrši prikupljanje, tehničku pripremu i umnožavanje materijala za potrebe direktora i njegove pomoćnike,
  – obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave.
  UVJETI:

  Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske uprave civilne zaštite

  – viša stručna sprema VI stupanj (viša ekonomska ili viša upravna),
  – položen stručni ispit,
  – najmanje devet mjeseci radnog staža u struci.
  Pozicija 2: Viši referent za prikupljanje,analizu podataka i informacija u Operativnom centru

  OPIS POSLOVA:

  – vrši poslove koji se odnose na prijem, obradu, distribuciju i otpremanje redovitih i van rednih izvješća, informacija i drugih podataka od značaja za zaštitu i spašavanje,
  – priprema i izrađuje redovita i van redna izvješća o stanju na području Županije i sukladno propisanim uputama dostavlja ih ovlaštenim osobama i organima,
  – vrši provjeru veze sa operativnim centrima općina i uspostavlja odgovarajuće veze po ukazanoj potrebi,
  – osigurava stalne i neprekidne veze i protok informacija u svim uvjetima sukladno zakonu i drugim propisima, kao i s listom o međusobnom informiranju,
  – registrira primljene podatke na odgovarajućim planšetama i u knjizi dežurstva,
  – vrši prijem šifriranih telegrama i informacija, njihovo dešifriranje sukladno odgovarajućim pravilima,
  – u slučaju potrebe i žurnosti, pisane informacije uz konsultacije sa svojim pretpostavljenim
  dostavlja nadležnim organima, službama i osobama,
  – uzima učešće u izvođenju stručne obuke sa pripadnicima županijskih i općinskih operativnih
  centara,
  – izrađuje, ažurira telefonske imenike, pregleda i druga dokumenta koja se vode u centru,
  – radi u smjenama čime se osigurava neprekidan rad centra svih 24 sata,
  – upoznaje i prati tehnički razvoj novih uređaja,
  – obavlja i druge poslove i zadatke koje mu naredi pomoćnik direktora operativnog centra CZ, zaštite od požara i vatrogastva.

  UVJETI:
  Pored općih uvjeta predviđenih člankom 64. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske uprave civilne zaštite.

  – srednja stručna sprema IV stupanj (elektrotehničar, srednja PTT škola,ekonomska, komercijalna ili strojarska/strojarski tehničar/),
  – položen stručni ispit ili da ga položi u roku od šest mjeseci,
  – poznavanje rada na računaru,
  – najmanje deset mjeseci radnog staža u struci.
  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:
  Pozicija 1. i Pozicija 2.

  Uz pismenu prijavu na javni natječaj, prilažu se sljedeći dokumenti ( originali ili ovjerene kopije)

  – kraći životopis,adresa stanovanja i kontakt telefon,
  – dokaz o završenoj stručnoj spremi,
  – dokaz o radnom stažu,
  – uvjerenje o poznavanju rada na računaru (samo pozicija 2.)
  – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  – uvjerenje o državljanstvu,
  – ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava BiH,
  – ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i hercegovini.

  NAPOMENA:

  Izabrani kandidati za poziciju 1. i poziciju 2. će biti dužani dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

  Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 15. dana od dana objavljivanja javnog natječaja na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči ŽUCZ i oglasnoj ploči službe za upošljavanje Županije Posavske.

  Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučeno putem pošte ili osobno na adresu:
  Županijska uprava civilne zaštite Orašje, ul.IV bb. 76270 Orašje,
  Sa naznakom „Prijava na javni natječaj za prijem namještenika, Pozicija 1.“
  „ Prijava na javni natječaj za prijem namještenika, Pozicija 2.“
  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

   

  DIREKTOR
  Ilija Jezidžić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti