Više

  Javni natječaj

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
  V I D O V I C E

  Ur. broj: 671/16
  Vidovice, 12.12.2016. godine

  Temeljem članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 46. Statuta škole (104/07, 90/09, 139/14 i 227/16), Odluke Školskog odbora broj: 595/16 od 3.10.2016. godine i Zaključka Vlade Županije Posavske, broj: 01-02-373/16 od 28.7.2016. godine, Školski odbor Osnovne škole Antuna Gustava Matoša Vidovice raspisuje:

  N A T J E Č A J
  za popunu radnog mjesta

  I.
  Defektolog-logoped – 20 sati tjedno.

  II.
  Natječaj se raspisuje na određeno radno vrijeme do 31.8.2017. godine.

  III.
  Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom dužni su dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  – dokaz o stručnoj spremi – diplomu ili uvjerenje o završenom obrazovanju, (kandidati koji su fakultet završili u inozemstvu dužni su dostaviti Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji ili priznavanju diplome),
  – izvod iz matične knjige rođenih,
  – uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca),
  – uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice,
  – uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
  IV.
  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči škole.

  V.
  Kandidat koji bude primljen obvezan je dostaviti liječničko uvjerenje.

  VI.
  Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

  Osnovna škola
  Antuna Gustava Matoša Vidovice
  Josipa bana Jelačića 141
  76275 Vidovice
  s naznakom „Za natječaj za popunu radnog mjesta defektolog-logoped“ – NE OTVARATI.

  VII.
  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
  Prijave s dostavljenom dokumentacijom, po provedbi natječajnog postupka, ostaju u arhivi škole.

   

  Predsjednik Školskog odbora:
  Josip Mikić

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti