Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Na temelju članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), članka 47. Statuta škole i Odluke Školskog odbora broj: 427/15 od 30.09.2015. godine, Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića, Oštra Luka – Bok    r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 I.

1. spremačica – puno radno vrijeme…………………. 1 izvršitelj

2. domar – puno radno vrijeme …………………. 1 izvršitelj

 

II.

Natječaj se raspisuje na određeno vrijeme do 31.08.2016. godine.

 

III.

Uz prijavu na natječaj i kraći životopis, kandidati pored općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju priložiti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci)
  • presliku CIPS-ove osobne iskaznice

 

IV.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti liječničko uvjerenje.

V.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči ove škole.

 VI. 

Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

 

Osnovna škola Stjepana Radića, Oštra Luka – Bok

Filipovići 55

76277  Bok

sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati

 

VII.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Bok, 05.10.2015.                                                Predsjednik Školskog odbora

Đuro Delić

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti