Javni natječaj

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠJE
ORAŠJE
Broj: 664/15
Datum: 16.10.2015.godine
Temeljem članka 82. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu (« Narodne novine Županije Posavske « broj 3/04, 4/04, 08/08,7/12 i 13/10 ), članka 49. stavak 1. Statuta Osnovne škole Orašje i Odluke Školskog odbora broj 648/15 od 09.10.2015.godine, Školski odbor raspisuje:

J A V N I     N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja škole

I. Ravnatelj škole – jedan izvršitelj

II. Kandidati pored ispunjavanja općih uvjeta propisanih Zakonom trebaju imati:
– višu ili visoku stručnu spremu pedagoškog smjera
– najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno – obrazovnim poslovima od stjecanja odgovarajuće stručne spreme
– položen stručni ispit iz oblasti obrazovanja.

III. Uz prijave na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti ovjerenu presliku ili original:
– kraći životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– potvrdu o radnom iskustvu
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– uvjerenje o nekažnjavanju
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopiju CIPS – ove iskaznice
– izvod iz matične knjige rođenih

IV. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju)o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni pismenim putem.

V. Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

VII. Kandidat koji bude izabran za ravnatelja škole, prije imenovanja dužan je dostaviti dokaz o ispunjenosti zdravstvenih uvjeta za izvođenje odgojno obrazovnog procesa ( ne stariji od tri mjeseca )
VIII. Prijave na natječaj dostaviti osobno u tajništvo škole ili putem preporučene pošte na
adresu:

Osnovna škola Orašje
XI. Ulica br. 2
76270 Orašje (sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja škole“)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Priložena natječajna dokumentacija se neće vraćati.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
_______________________
Mirsad Arnautalić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti