Javni natječaj

2279

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA POSAVSKA
Osnovna škola Braće Radića
Domaljevac

Broj: 484/15
Datum: 31.07.2015. godine           

Na temelju odredbi članka 71. Zakona o osnovnom školstvu (Narodne novine Županije Posavske br. 3/04, 4/04, 8/08, 7/12, 10/13), članka 47. Statuta Osnovne škole Braće Radića Domaljevac, te Odluke Povjerenstva škole od 31.07.2015. godine broj: 483/15, Povjerenstvo škole raspisuje

N A T J E Č A J
o prijemu djelatnika na upražnjena radna mjesta

 

Članak 1.
1.      Defektolog, 01.09.2015. godine do 31.08.2016. godine, pola nastavne norme
2.      Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti, 01.09.2015. godine do 31.08.2016. godine, 10 sati nastave tjedno
3.      Nastavnik engleskog jezika i književnosti, 01.09.2015. godine do 31.08.2016. godine, 8 sati nastave tjedno
4.      Nastavnik kemije, 01.09.2015. godine do 31.08.2016. godine, 6 sati nastave tjedno
5.      Nastavnik geografije, 01.09.2015. godine do 12.01.2016. godine, 14 sati nastave tjedno

Članak 2.

Za zasnivanje radnog odnosa u školi kandidati moraju ispunjavati pored općih uvjeta utvrđenih zakonom i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom školstvu i Pravilnikom o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

Članak 3.

Pored prijave na natječaj priložiti sljedeće dokumente:
1.      Životopis
2.      Rodni list
3.      Diploma o odgovarajućoj stučnoj spremi kako slijedi:
–  Diploma o završenoj školi baccalaurea/prvostupnik, smjer: logopedije i surdoaudiologije (radno mjesto broj 1.)
–  Diploma o završenoj školi VŠS ili VSS, smjer: hrvatski jezik i književnost  (radno mjesto broj 2.)
–  Diploma o završenoj školi VŠS ili VSS, smjer: engleski jezik i književnost  (radno mjesto broj 3.)
–  Diploma o završenoj školi VŠS ili VSS, smjer: kemija,  (radno mjesto broj 4.)
–  Diploma o završenoj školi VŠS ili VSS, smjer: geografija,  (radno mjesto broj 5.)
4.      Uvjerenje o državljanstvu
5.      Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka
6.      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osim za radno mjesto broj 6. -nastavnik geografije).

Svi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest (6) mjeseci,u odnosu na dan podnošenja prijave, osim uvjerenja o ne vođenju kaznenog postupka ne starije od  tri (3) mjeseca.

Članak 4.

Natječaj će biti objavljen  na  službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Županije Posavske i oglasnoj ploči Osnovne škole Braće Radića Domaljevac.

Članak 5.

Rok za podnošenje prijava po natječaju je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave na natječaj dostaviti u tajništvo škole ili na adresu:

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac

Posavskih branitelja 41, 76233 Domaljevac

sa naznakom: „Za natječaj“ – ne otvarati
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                                                      Predsjednica Povjerenstva
                                                                                                                                                                                             Vedrana Benković