Više

  Javni poziv

  Najčitanije

  Bosna i Hercegovina

  Tel/fax: 031/763-439, tel. 031/762 -701

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ŽUPANIJA POSAVSKA

  Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja

  —————————————————————————————————

  Broj: 09 – 19  -394/16

  Odžak, 14.11.2016. godine

   

   

  Sukladno članku (1).(2)Pravilnikao utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava, akt Ministarstva broj: 09 – 02 – 370/16 od 03.11.2016. godine i točki III stavak 4. Odlukeo odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za  2016. godinu s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“ („Narodne novine Županije Posavske, broj: 2/16), Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske,o b j a v lj u j e:

   

   

  JAVNI  POZIV

  za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava

  kao poticaj poduzetništvu i obrtu

   

   

  I   PREDMET JAVNOG POZIVA

   

  Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava.

  Financijska sredstva suosigurana u Proračunu Županije Posavske za 2016. godinu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/15) u  razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“, ograničena su i dodjeljuju se korisnicima kao nepovratna.

   

  II NAMJENA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU

   

  Namjena nepovratnih financijskih sredstava je financijska potpora poduzetništvu i obrtu. Dodjeljuju se kao refundacijatroškova završene nabavke osnovnih i stalnih sredstava u 2016-oj godini ili kao sufinanciranje troškova planirane (ili je tijeku) nabavke osnovnih i stalnih sredstava.

  Sredstva će se dodjeljivat u odnosu na vrijednost investicije, odnosno vrijednost nabavke osnovnog sredstava, pri čemu maksimalni iznos traženih sredstava ne može biti veći od 15.000,00 KM za pravne osobe i 5.000,00 KM za obrtnike.

  Minimalni iznos financijskih sredstava koji će se odobravati je 1.500,00 KM za pravne osobe i 500,00 KM, za obrtnike.

  Pod nabavkom osnovnih i stalnih sredstava podrazumijeva se: izgradnja novih, uređenje i proširenje postojećih kapaciteta (građevinskih objekata) za obavljanje registrirane djelatnosti, nabavka sredstava za rad ( postrojenja, oprema ili  pojedini dijelovi opreme,mašine, strojevi, alati, pogonski, skladišni i uredski inventar, uredski namještaj, transportna sredstva), modernizacija opreme ili pojedinih dijelova opreme u tehnološkom procesu, kojima se osiguravaju uvjeti za obavljanje registrirane djelatnosti.

  III  PRAVO UČEŠĆA U PRIJAVI 

  Pravo učešća učešća u prijavi imaju:

  • gospodarska društva – mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i
  • obrtnici registriraniu skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11).

  Uvjet je da su svi u 2016-oj godini izvršili ili je u tijeku nabavka osnovnih i stalnih sredstava.

   Pravo učešća u prijavi nemaju:

  • javne ustanove i javna poduzeća,
  • banke, ljekarne, odvjetnički uredi, kladionice,
  • djelatnosti poslovanje nekretninama, iznajmljivanje, djelatnosti kockanja i igara nasreću,
  • udruge građana,
  • Obrtnička komora Županije Posavske,
  • Gospodarska komora Županije Posavske i
  • gospodarska društva i obrtnici, koji u ranijem periodu nisu poštivali pravila i uvjete korištenja sredstava Proračuna Vlade Županije Posavske.

  IV  UVJETI  ZA KORISNIKE SREDSTAVA

   Potencijalni korisnici sredstava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. da su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost na području Županije Posavske uz uvjet da gospodarska društva, odnosno pravne osobe imaju najmanje 3 (tri) uposlenika;
  2. da obrtnici svoju djelatnost obavljaju najmanje 3 (tri) mjeseca, a registrirani su sa sjedištem u Županiji Posavskoj;
  3. da uredno izmiruju direktne poreze, doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje;
  4. uredno izmiruju indirektne poreze (ukoliko je u sistemu PDV-a);
  5. da su u 2016-oj godini izvršili ili je u tijeku nabavka osnovnihi stalnih sredstava;
  6. da nabavljena osnovna i stalna sredstva koriste za obavljanje registrirane djelatnosti;
  7. da za nabavku istog predmetnog osnovnog sredstva nisu korisnici poticaja u prethodnom periodu ( javni poziv iz 2014-e godine).

   

  SADRŽAJ PRIJAVE  NA JAVNI POZIV

  1. PRIJAVA

  Prijava popunjena putem računara, i potpisana od strane direktora za pravne osobe i nosioca obrta za obrtnike, ovjerena pečatom gospodarskog društva, odnosno obrta, mora sadržavati sljedeće podatke:

  • Točan naziv gospodarskog društva ili obrta – podnositelja Zahtjeva,
  • Adresa (općina, naselje, ulica i broj) sjedišta gospodarskog društva ili obrta,
  • Puno ime i prezime direktora, odnosno nosioca obrta,
  • Telefon/ fax i e-mail,
  • Pravni status,
  • Vrsta djelatnosti ( proizvodna, proizvodno – uslužna, uslužna);
  • Identifikacijski broj,
  • Transakcijski broj/ naziv banke.
  1. OPĆI DOKUMENTI:

  Opći dokumenti koje gospodarska društva i obrti dostavljaju uz akt prijave su:

  • Aktualni izvadak iz Sudskogregistra za (pravne osobe);
  • za obrtnike:Rješenje za obavljanje djelatnosti;
  • obavijest o razvrstavanju djelatnosti;
  • Lista osiguranih uposlenika za prethodni mjesec u odnosu na datum apliciranja u 2016-oj godini izdato od nadležne Poreske uprave Federacije BiH;
  • Uvjerenje nadležne Porezne uprave o izmirenju direktnih poreza (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno) ne starije od 2 (dva) mjeseca od dana podnošenja prijave na javni poziv;
  • Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a ne starije od 2 (dva) mjeseca od dana podnošenja prijave na javni poziv, a ukoliko nije obveznik PDV-a, dostaviti izjavu direktora, odnosno nosioca obrta ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili notara;
  • Preslik / kopija osobne iskaznice direktora/ovlaštene osobe za pravnu osobu i nosioca obrta za obrtnike;
  • Uvjerenje o nevođenju stečajnog postupkaizdato od nadležnog općinskog, odnosno kantonalnog suda.
  1. POSEBNI DOKUMENTI
  • Svi dokazi o investiranju u osnovna i stalna sredstva kojima se može dokazati investicija koja je započela ili završila u 2016. godini, u tijeku je investicija ili se planira završiti do kraja2016. godine,sve što je završeno i uredno evidentirano u knigovodstvenim evidencijama do dana prijave na javni poziv ( izuzev započete investicije – nabavke stalnog sredstva koja će biti predmetom nadzora Ministarstva):
  • uporabna dozvola, fiskalni računi za kupljena sredstva za rad, opremu ili pojedine dijelove opreme, fiskalni računi nabavke građevinskog materijala u investiciji izgradnje poslovnog objekta, predračuni troškova nabavke radova i osnovnih i stalnih sredstava, zaključeni ugovori o izvođenju građevinskih radova na poslovnom objektu, uvozne fakture za osnovna sredstva, dokazi o knjiženju osnovnih sredstava itd.
  • opis investicije sa dokazima o investiranju u osnovna (stalna) sredstva: građevinsko zemljište, objekte (izgradnja novih, kupnja, ili proširenje postojećih kapaciteta – poslovnih prostora za obavljanje registrirane djelatnosti ) ili modernizacija opreme ili pojedinih dijelova opreme u tehnološkom procesu; dokazi o nabavci alata i opreme radi proširenja asortimana proizvoda i usluga.

  Prijavekojenesadržesve općedokumente u skladu sa ovim javnim pozivom, biti će odbačene i neće biti predmetdaljegrazmatranjaPovjerenstva za odabir korisnika.

  Svi priloženi preslicidokumenatamoraju biti ovjereni odstrane nadležnihopćinskihorgana ilinotaraovjeromnestarijomod 2(dva)mjeseca oddana objavljivanja Javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.

  VI  OCJENA  ZAHTJEVA I IZBOR KORISNIKA

  Po uredno prispjelim Prijavama, ocjenu i izbor korisnika financijskih sredstava vršit će Povjerenstvo za odabir korisnika, poštujući kronologiju prijema na protokolu, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva»                ( «Narodne novine  Županije Posavske», broj: 9/10, 6/14 i 9/15) i Pravilnika o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za dodjelu ( refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava.

  Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave će bitiodbijene i ne mogu biti predmetrazmatranjaPovjerenstva za izbor korisnika.

  Prijedlog korisnika financijskih sredstava se objavljuje na službenoj internet stranici Vlade.

  VII   NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

  Prijave se sa popratnom dokumentacijom ( općim i posebnim prilozima) šalju preporučeno poštom ili osobno dostavljaju u zapečaćenimkovertamanaadresu:

   

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

  ŽUPANIJE POSAVSKE

  Titova  b.b.

  ODŽAK   76 290

   

  Sa  naznakom:

  „NE OTVARATI“ – prijava po Javnom pozivu za dodjelu (refundaciju) nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava.

  Poleđina zapečaćene koverte, ovjerena pečatom obvezno mora sadržavati: naziv – ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja: 031/762-706 ili  tel/fax: 031/717-081 odnosno e-mail: gospodarstvo@zupanijaposavska.ba.

  ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE JE 30 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE ŽUPANIJE POSAVSKE,www.zupanijaposavska.ba .

  Javni poziv je objavljeni na službenim stranicama i oglasnim pločama općinskih uprava Orašje, Odžak i Domaljevac Šamac.

  VIII  TROŠKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OSTALE ODREDBE

  U postupku Javnog poziva, Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima na javnom pozivu te zadržava pravo i da poništi javni poziv.

  Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja: 031/762-706  ili tel/fax: 031/717-081 odnosno e-mail: ministarstvo.iepu @tel.net.ba.

   

   

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I

                                                                                    PROSTORNOG UREĐENJA

   

   

  JAVNI POZIV

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti