Javni poziv

Najčitanije

Na temelju članka 3. Odluke o usvajanju programa utroška sredstava iz Grantova za povratak raseljenih osoba utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu broj:01-02-352/17 od 13.07.2017. godine, Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske, objavljuje:

 

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu fizičkim osobama koje se vraćaju na prijeratnu adresu u Županiji Posavskoj- povratnici, raseljene osobe i izbjeglice
I
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 1/17) sa pozicije Grantovi za povratak raseljenih osoba.
II
Pravo učešća imaju fizičke osobe koje se vraćaju na prijeratnu adresu u Županiji Posavskoj- povratnici, raseljene osobe i izbjeglice, uz poštivanje općih kriterija koje nalaže Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u F BiH i izbjeglicama iz BiH („Sl. novine FBiH“ broj: 15/5).
III
Ukupna visina sredstava koja se dodjeljuju ovim Javnim pozivom iznosi 15.000,00 KM.
IV
Dodjela sredstava izvršit će se povratnicima, raseljenim osobama i izbjeglicama koji nemaju riješeno stambeno pitanje.
V
Razmatranje prijava obavit će Povjerenstvo koje je imenovao Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica.
VI
Prijava mora sadržavati:
Opći dokumenti:
1) Popunjen prijavni obrazac, 2) Dokaz o statusu korisnika, 3) Dokaz o vlasništvu objekta,
4) Dokaz da je stambena jedinica neuvjetna za život.
Posebni dokumenti:
1) Dokaz o pripadnosti ranjivoj kategoriji.
VII
Prijavni obrazac može se preuzeti u zgradi Vlade Županije Posavske u Odžaku-soba broj 3. Kontakt telefon 031/762-726 i zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju-soba na II katu broj 45 kontakt telefon 063264653.
VIII
Prijava na javni poziv s traženom dokumentacijom dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog poziva na službenoj internetskoj stranici Vlade Županije Posavske.
IX
Prijavu u zatvorenom omotu dostaviti osobno ili poštom na adresu:
Ured za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica Vlade Županije Posavske
Trg 1
76290 Odžak
uz napomenu: „Prijava na javni poziv“
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti razmatrani.

                                                                                        Predsjednik Vlade
Marijan Klaić, mag.ing.aedif

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti