Više

  Javni poziv

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina                                       Tel/fax: 031/763-439, tel. 031/762 -701
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja
  ——————————————————————————————————

  Broj: 09 – 19  -243/15
  Odžak, 23.09.2015. godine

  Temeljem članka 13. Zakona o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske», broj: 4/08 i 2/10) i Odlukeo odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za  2015. godinu s pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“, Odluka broj: 01-02-407/15 od 24.08.2015.,Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske,
  o b j a v lj u j e:

  JAVNI  POZIV

  za prikupljanje zahtjeva privatnih poslodavaca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba

  I   PREDMET JAVNOG POZIVA

  Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva privatnih poslodavaca (gospodarskih društava i obrtnika), koji imaju interes za upošljavanjem neuposlenih osoba,prijavljenih na evidenciji neuposlenih osoba pri Službi za upošljavanje Županije Posavske.

  Financijska sredstva za korisnike su ograničena i dodjeljuju se korisnicima kao nepovratna (grant) sredstva. Osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2015. godinu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/15) u  razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja na poziciji „Grant za razvoj poduzetništva i obrta“.

  II  PRAVO UČEŠĆA U PRIJAVI

  Pravo učešća učešća u prijaviimaju:

  • gospodarska društva – pravne osobe, registrirane sa sjedištem u Županiji Posavskoj, mikro, mali i srednjisubjekti malog gospodarstva, koji imaju namjeru, ili su to već učinili, u prethodnih 90 dana od dana objave ovog Javnog poziva, da uposle najmanje jednu neuposlenu osobu sa evidencijeneuposlenih Službe za upošljavanje Županije Posavske;
  • obrtnici koji svojudjelatnost obavljaju najmanje 6 (šest) mjeseci, a registrirani su sa sjedištem u Županiji Posavskoj u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima («Službene novine Federacije BiH», broj: 35/09) i provedbenim aktima sukladno navedenom Zakonu ikoji također imaju namjeru, ili su to već učinili, u prethodnih 90 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

  Uvjeti koje treba da ispunjavaju neuposlene osobe su:

  • završen VI ili VII stupanj stručne spreme, odnosno završen drugi ili prvi stupanj prema Bolonjskom sustavu školovanja;
  • prijavljeni na evidenciji neuposlenih Službe zaupošljavanjenajmanje jedan mjesec i
  • istovremeno ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva ili radnog staža kod drugog poslodavca.

  Pravo učešća u prijavinemaju:

  • javna poduzeća i javne ustanove;
  • računovodstveni i knjigovodstveni servisi,
  • banke, ljekarne, odvjetnički uredi, kladionice;
  • djelatnosti kao što je ugostiteljstvo, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje,
  • udruge građana,
  • Obrtnička i Gospodarska Županije Posavske;
  • gospodarska društva koja u ranijem periodu nisu ispoštovala ugovorene obveze prema novouposlenim osobama i Ministarstvu, a čije je upošljavanje financirano sredstvima Proračuna Vlade Županije Posavske.

  III KORISNICI SREDSTAVA

  Korisnici sredstava po ovom Javnom pozivu mogu biti samo privatni poslodavi koji zaključe sa neuposlenim osobama ugovor u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana ostvarivanja prava korištenja sredstava i u cjelosti ispunjavaju obveze prema uposlenim u skladu sapropisima kojima su regulirani rad i radni odnosi.

  Poslodavcu se može odobriti financiranje osoba sa sevidencije neuposlenih, čiji broj ne prelazi ukupno 50 % uposlenih osoba u momentu podnošenja prijave.

  Poslodavac koji uposli najmanje jednu neuposlenu osobu sa visokomstručnom spremom (VII/I stupanj odnosno drugi stupanj Bolonjskog procesa) ostvaruje godišnju potporu u ukupnom iznosu 7.200,00 KM (600,00 KM mjesečno), i/ili sa višom stručnom spremom( VI/I stupanj, odnosno prvi stupanj Bolonje) ukupno 4.800,00 KM ( 400,00 KM mjesečno) počev najranije sa lipnjom 2015-godine.

  Poslodavac je dužan u cjelosti ispuniti obveze prema uposlenim u skladu sa propisima kojima su regulirani rad i radni odnosi i isplaćivati neto plaću za VII stupanj stručne spreme, odnosno drugi stupanj Bolonje u visini iznosa ne nižu od 950,00 KM, i za VI/I stupanj stručne spreme, odnosno prvi stupanj Bolonje neto plaću u iznosu ne nižem od 650,00 KM.

  Dokaze o zasnivanju radnog odnosa: Ugovor i obrazac JS3100 iz Porezne uprave o prijavi uposlenika korisnik sredstava je dužan priložiti u originalu prilikom potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom gospodarstva i prostornog uređenja.

  Korisnik sredstava može i nakon obavijesti o odobravanju sredstavaprijaviti neuposlenu osobu i sklopiti Ugovor o radu sa financiranom osobom.

  IVSADRŽAJ PRIJAVE  NA JAVNI POZIV

  1. ZAHTJEV

  Zahtjev popunjen putem računara, i potpisan od strane odgovorne osobe, ovjeren pečatom gospodarskog društva ( obrta) mora sadržavati sljedeće podatke:

  • Točan naziv gospodarskog društva ili obrta – podnositelja Zahtjeva,
  • Adresa ( općina, naselje, ulica i broj) sjedišta gospodarskog društva ili obrta,
  • Puno ime i prezime odgovorne osobe i funkcija,
  • Telefon/ fax i e-mail,
  • Pravni status,
  • Vrsta djelatnosti ( proizvodna, proizvodno – uslužna, uslužna);
  • Identifikacijski broj,
  • Transakcijski broj/ naziv banke,
  • Trenutni broj stalno uposlenih i broj uposlenih po ugovoru o djelu.
  1. OPĆI DOKUMENTI:

  Uz Zahtjev poslodavci dostavljaju:

  • Sudsko rješenje o registraciji za (pravne osobe);
  • Odobrenje – Rješenje za obavljanje djelatnosti – za obrtnike;
  • Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sustavu), ukoliko nije, dostaviti izjavu odgovorne osobe ovjerenu kod nadležnog organa;
  • Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (PIO/MIO, zdravstveno)
  • Preslika / kopija osobne iskaznice odgovorne osobe;
  • Uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala fizičke, odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi izdato od nadležne Policijske uprave;
  • Uvjerenje o nevođenju postupka po osnovu gospodarskog kriminala fizičke, odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi, izdato od nadležnog suda;
  1. POSEBNI DOKUMENTI
  • Ovjereni preslik/kopija diplome neuposlene osobe o završenoj stručnoj spremi;
  • Potvrda Službe za upošljavanje kojom se dokazuje datum prijave na evidenciju neuposlenih osoba;
  • Dokaz o ranijem radnom iskustvu ili radnom stažu (radna knjižica obvezno, ukoliko je raniji poslodavac privatno poduzeće) ili potvrda ranijeg poslodavca, (ukoliko je raniji poslodavac organ javne uprave);
  • Dokumentacija / dokazi kojim se dokazuje jedan od posebnih statusa neuposlenih osoba iz točke V ovog Javnog poziva;
  • Ugovor o zasnivanju radnog odnosa i obrazac JS3100 iz Porezne uprave o prijavi se može dostaviti i prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarstvom.

  Ministarstvo zadržava pravo da, ukoliko bude potrebno može zahtijevati i dodatne posebne dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta Javnog poziva, pod uvjetom da su dostavljeni svi opći dokumenti.

  Sve priloženekopije dokumenatamoraju biti ovjerene odstrane nadležnihupravnihorgana ilinotaraovjeromnestarijomod 2(dva)mjeseca oddana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Vlade Županije Posavske. 

  V  OCJENA  ZAHTJEVA I IZBOR KORISNIKA

  Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i izbor korisnika financijskih sredstava vršit će Povjerenstvo za izbor korisnika sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva» ( «Narodne novine  Županije Posavske», broj: 9/10 i 6/14),

  Na temelju Zapisnika o ocjeni i izboru korisnika, te mišljenja Povjerenstvaza izbor korisnika, Ministar Ministarstva, će, uz prethodnu pribavljenu suglasnost Vlade, donijeti konačnu Odluku o financiranju upošljavanja.
  Prednost pri izboru imat će gospodarska društva i obrtnici koji upošljavaju jednu od sljedećih kategorija:

  • neuposlene osobe – članovi obitelji poginulih branitelja ( dokazuje se rješenjem);
  • neuposlene osobe -invalidi i osobe sa statusom RVI;
  • neuposlene osobe iz obitelji sa više od četiri člana obitelji od kojih samo jedno ima status uposlenog
  • neuposlene osobe mlađe od 30 godina.

  Za dokazivanje naprijed navedenih statusa podnosilac prijave ( gospodarsko društvo i obrtnik) je dužan priložiti i odgovarajući dokaz kojim dokazuje predmetni status osobe koju upošljava.

  U  slučaju da Povjerenstvo ocijeni da nisu ispunjeni svi uvjeti za odobravanje sredstava, Ministar će donijeti Zaključak o odbijanju zahtjeva podnosioca.

  Sredstva će se korisnicima isplaćivati iz Proračuna Županije Posavske, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu («Narodne novine Županije Posavske», broj: 2/15), i stupnjem i dinamikom priliva financijskih sredstava u Proračun Županije Posavske.

  VI   NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

  Zahtjevi se sa odgovarajućim prilozima šalju preporučeno poštom ili osobno dostavljajuu     zapečaćenimkovertamanaadresu:

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

  ŽUPANIJE POSAVSKE

  Titova  b.b.

  ODŽAK   76 290

  Sa  naznakom:

  „Ne otvarati–za Povjerenstvo za izbor korisnika financijskih sredstava „Granta za razvoj poduzetništva i obrta“

  Poleđina zapečaćene koverte, ovjerena pečatom gospodarskog društva ili obrta mora sadržavati:naziv – ime podnosioca Zahtjeva, adresu i kontakt telefon.

  Javni pozivje objavljen na www.zupanijaposavska.ba i ostaje otvoren do konačnog utroška financijskih sredstava predviđenih za ove namjene, o čemu će poslodavci biti pravovremeno izviješteni.
  Zahtjevi primljeni nakon pomenute obavijesti biti će odbačeni i neće biti predmetom razmatranja. 

  VII  TROŠKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I OSTALE ODREDBE

  U postupku prijave, Ministarstvo ne snosi nikakvetroškove učesnika, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti, Zahtjev upotpunosti odbije ili poništi Javni poziv.

  Prispjela dokumentacijaneće se vraćati izuzev u slučaju poništavanja Javnog poziva.

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstvagospodarstva i prostornog uređenja: 031/762-706  ili tel/fax: 031/717-081 odnosno e-mail: ministarstvo.iepu @tel.net.ba. 

   

  MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I

                                                                                    PROSTORNOG UREĐENJA

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti