Javni poziv

Najčitanije

 

 

 

Prijavni obrazac

Na temelju članka 2. Odluke Vlade Županije Posavske o načinu korištenja sredstava utvrđenih u Proračunu Županije Posavske za 2015. godinu na poziciji «Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana» broj: 01-02-445/15 od 22.09.2015.godine, Vlada Županije Posavske objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana

 

I

            Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj:2/15 i 5/15) sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“.

 

II

Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja građana koje su upisane u registar udruga Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske ili u registar udruga Federalnog ministarstva pravde a djeluju na području Županije Posavske.

 

III

Udruga može kandidirati samo jedan projekt.

 

IV

Ukupna visina sredstava koja se dodjeljuju ovim Javnim pozivom iznosi 60.387,00 KM.

 

V

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

 

  1. Organizacijski status udruge (registrirane kod Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Posavske odnosno upisane u registar udruga Federalnog ministarstva pravde a djeluju na području Županije Posavske),
  2. Broj članova udruge,
  3. Kvaliteta dostavljenog projekta/programa i efekti koji se očekuju.

 

VI

Razmatranje prijava obavit će Povjerenstvo koje je imenovala Vlade Županije Posavske. Konačnu Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Vlada Županije Posavske.

 

VII

Korisnici financijskih sredstava dužni su Vladi Županije Posavske dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava do konca siječnja 2016. godine.

 

VIII

Prijava mora sadržavati:

  • popunjen prijavni obrazac,
  • rješenje o registraciji udruge (ovjerena kopija),
  • opis projekta za koji se traži financiranje/sufinanciranje.

IX

Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici www.zupanijaposavska.ba i isti se može dobiti u zgradi Vlade Županije Posavske – soba broj 12. Kontakt osoba je Kata Prgić, tel./fax. 031/713-290.

 

X

Prijava na javni poziv, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 8 dana, računajući od  13.10.2015.godine, kao dana objeve ovog javnog poziva na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

 

XI

Prijavu u zatvorenom omotu dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

            Vlada Županije Posavske

            Obilaznica, Jug I bb

            76270 Orašje

            uz napomenu: „Prijava na javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015. godinu neprofitnim organizacijama i udruženjima građana“.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti razmatrani.

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Predsjednik Vlade      

                                                                     Marijan Klaić,mag.ing.aedif.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti