Javni poziv

Najčitanije

 

 

 

 

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA JAVNI POZIV

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Broj:08-01-163-2/15
Orašje, 30.11.2015. godine

Na temelju članka 37. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj:4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske, broj: 3/10 i 3/15) i Pravilnika o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup („Narodne novine Županije Posavske, broj 7/15), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup na području
Županije Posavske

1. Predmet Javnog poziva:
Predmet Javnog poziva je dodjela u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Županije Posavske:

1) Lovište „Odžak“
2) Lovište „Orašje“
3) Lovište „Domaljevac“

2. Vrijeme trajanja zakupa:
Lovišta iz točke 1. se dodjeljuju u zakup na period od 10 (deset) lovnih godina.

3. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu:
Sukladno odredbama članka 37.Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj:4/06, 8/10 i 81/14) ( u daljnjem tekstu: Zakon), pravosudjelovanjanaJavnompozivuzadodjelusportsko-gospodarskihlovišta u zakup imaju lovačka udruženja.
4. Početna cijena godišnje zakupnine:
Početna cijena godišnje zakupnine lovišta ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno gospodarske osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, sukladno odredbama članka 37. Zakona.

5. Obvezan sadržaj ponude:
Podnositelj prijave za Javni poziv obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1) Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na Web stranici Vlade Županije Posavskewww.zupanijaposavska.ba potpisanu i ovjerenu pečatom podnosioca prijave;
2) Rješenje o upisu u Registar udruženja izdato od nadležnog tijela;
3) Uvjerenje o poreskoj registraciji ( ID broj);
4) Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti;
5) Dokaz o članstvu u Lovačkom savezu Herceg Bosne ili Savezu lovačkih organizacija BiH (Uvjerenje);
6) Uvjerenje izdato od nadležnog suda da lovačko udruženje nije kažnjavano za prekršaj iz članka 82. stavak 1. točka 1. do 5. Zakona;
7) Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje, osigurati:
– Lovočuvarsku službu sukladno odredbama članka 75. Zakona,
– Stručnu osobu za planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva sukladno odredbama članka 42. Zakona,
– Lovačke pse sukladno odredbama članka 10. Zakona;
8) Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova.
9) Plan gospodarenja lovištem i promicanje lovstva za period za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjerenu od strane ovlaštene osobe;
10) Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-gospodarske osnove ili privremenog plana gospodarenja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.
Ministarstvo nema obavezu vraćanja dokumentacije pristigle na Javni poziv.
Svako navedeno lovište je neovisno u smislu prijavljivanja, vrednovanja i rangiranja prijava.

6. Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava:
Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava pristiglih po ovom Javnom pozivu izvršit će Povjerenstvo koje imenuje Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, što je sukladno odredbama članka 37. Zakona.
Vrednovanje i rangiranje ponuda vršit će se sukladno sa Pravilnikom o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup(„Narodne novine Županije Posavske, broj 7/15).

7. Zaključivanje ugovora o zakupu:
S najpovoljnijim ponuđačem Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske će zaključiti ugovor o zakupu predmetnog lovišta najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke Vlade Županije Posavske o dodjeli sportsko-gospodarskog lovišta u zakup najpovoljnijem ponuđaču.

8. Rok i adresa za podnošenje prijava:
Javni poziv će se objaviti u „Narodnim novinama Županije Posavske“, „Dnevnom avazu“ i „Večernjem listu“, kao i na web stranici Vlade Županije Posavske www.zupanijaposavske.ba.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Narodnim novinama Županije Posavske“.
Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARATI „Javni poziv za dodjelu sportsko–gospodarskih lovišta u zakup” za lovište: ______________________, preporučenom poštom ili dostavljačem/primopredajom na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske
Jug I bb,76270Orašje
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, kao i one podnesene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

9. Poništenje javnog poziva
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske će na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o poništenju ovog Javnog poziva u slijedećim slučajevima:
– ako nijedan od ponuđača ne ispunjava uvjete odnosno ne priloži svu potrebnu dokumentaciju u roku i na način objavljen u ovom javnom pozivu;
– ako je cijena najpovoljnije ponude manja od početne cijene godišnje zakupnine lovišta;
– ako za javni poziv ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda.

10. Druge informacije
Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 8,00 do 16,00 sati na telefon 031/714-057.

MINISTAR
Mato Brkić

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti