Više

  Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  Najčitanije


   

   

   

  Prijavni obrazac za volontere

  Na temelju članka 42.(2) i članka 70.(2) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 4. Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ 3/14) i Pravilnika Vlade Županije Posavske o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-156/15, od 22.09.2015. godine, Vlada Županije Posavske objavljuje

  JAVNI POZIV
  za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

  I

  Predmet ovog Javnog poziva je angažiranje 50 volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj.

  II

  Pravo prijave na javni poziv imaju sve osobe sa završenim VII stupnjem stručne spreme, najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova ili VI stupnjem stručne spreme, bez radnog iskustva u stručnoj spremi, a koje su se prijavile kao nezaposlene osobe na Službu za upošljavanje Županije Posavske.

  III

  Kriteriji za angažiranje volontera, sukladno odredbama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/14) i Pravilnika Vlade Županije Posavske o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj: 01-02-156/15, od 22.09.2015. godine, su:
  1. trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme, prema evidenciji Službe za upošljavanje Županije Posavske (u daljem tekstu: Služba) i
  2. ispunjavanje uvjeta iz članka 5.1)b) Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/09 i 8/14).

  IV

  Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo koje imenuje Vlada Županije Posavske te sačiniti listu kandidata na temelju kriterija iz prethodne točke.
  Prednost pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 5.1)b) Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj.
  Odluku o izboru i rasporedu volontera donosi Vlada Županije Posavske.
  Sa izabranim volonterom, rukovoditelj tijela državne službe u koje je volonter raspoređen sklapa ugovor o volonterskom radu.

  V

  Volonterski rad traje:
  1. godinu dana za osobe sa završenim VII stupnjem stručne spreme, ili najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, i
  2. devet mjeseci za osobe sa završenim VI stupnjem stručne spreme.

  VI

  Uz popunjen prijavni obrazac dostavljaju se slijedeći dokumenti (ovjerene kopije ili originali):
  1. Dokaz o stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine),
  2. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od Službe za upošljavanje Županije Posavske,
  3. Uvjerenje o pripadnosti postrojbama (za dokazivanje statusa branitelja ili člana obitelji branitelja),
  4. Rodni list (za dokazivanje statusa člana obitelji branitelja).
  Prijavni obrazac nalazi se na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske i isti se može dobiti u Uredu predsjednika Vlade Županije Posavske, soba broj 12.
  Kandidati koji su se prijavili na Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj broj 01-02-456/15, objavljen 01.10.2015. godine, a ne nalaze se u Odluci o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj, broj 01-02-512/15, od 09.11.2015. godine, trebaju dostaviti samo novi popunjeni prijavni obrazac.

  VII

  Prijave na javni poziv se dostavljaju poštom ili osobno u zapečaćenoj koverti na adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Obilaznica, Jug I bb
  76270 Orašje
  uz napomenu: „Prijava na Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj“

  VIII

  Prijave na Javni poziv se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.
  Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Broj: 01-02-513/15
  Orašje, 09.11.2015. godine Predsjednik Vlade

  __________________
  Marijan Klaić, mag. ing. aedif.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti