Više

  Javni poziv za nepovratna sredstva iz EU Programa oporavka od poplava (proizvodnja pšenice)

  Najčitanije

  SARAJEVO – EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpjeli materijalnu štetu od poplava (svibanj 2014) sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Bijeljina, Brčko, Donji Žabar, Laktaši).

  Javni poziv UNDP-a

  EU Program oporavka od poplava će podržati ponovno uspostavljanje i obnavljanje proizvodnje krušne pšenice na području navedenih jedinica lokalne samouprave. Cilj ove intervencije je da djelomično regenerira proizvodnju pšenice na farmama koje se bave proizvodnjom a koje su pretrpjele štetu tijekom poplava iz svibnja 2014. godine.

  Svaki odabrani korisnik će dobiti sljedeće:
  Odabrano sjeme za sadnju ozime pšenice na površini od 1 do 5 hektara.
  Đubrivo za podizanje proizvodnje ozime pšenice na površini od 1 do 5 hektara.
  Napomena: Ukupna površina po korisniku će se odrediti naknadno na osnovu zaprimljenih prijava i raspoloživog budžeta.

  Od podnosioca/podnositeljice se očekuje da osigura sljedeće:

  a) Adekvatno zemljište za sadnju ozime pšenice, površine od 1 do 5 hektara;
  b) Pripremi zemljište za gnoidbu i sadnju (oranje, tanjuranje i ostale potrebne mašinske radnje);
  c) Organizira sjetvu;
  d) Prisustvo treninzima i seminarima koje organizira UNDP.

  Odabrani podnositelj/podnositeljica će potpisati ugovor sa UNDP-om gdje će biti definirana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoći.

  Pravo sudjelovanja imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije i koja su spremna da osiguraju gore tražene stavke.

  Prijaviti se mogu fizička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom na površini manjom od 10 hektara te koja žive na području jedinica lokalne samouprave Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Distrikt Brčko, Bijeljina, Donji Žabar i Laktaši.

  Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za komercijalne proizvođače krušne pšenice“.
  Fizička lica koja ispunjavaju uvjete se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju, najkasnije do 31.07.2015. god. do 14:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:
  Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
  Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1 (zgrada vlade RS)
  Brčko: Bulevar Mira 1 (zgrada vlade Distrikta Brčko)
  Obrasci s nepotpunim podacima će biti odbijeni (označiti s nulom (0) ako podaci nisu navedeni).
  Prijave koje ne sadrže potrebnu prateću dokumentaciju se neće razmatrati.

  Izbor korisnika će se odvijati u dvije faze, uključujući:

  Prva faza: Usklađenost i evaluacija prijave po kriterijima iz javnog poziva
  Komisija za odabir provodi pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s administrativnim zahtjevima;
  Provjera da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija;
  Vrednovanje i bodovanje prijava fizičkih lica.
  Druga faza: Terenske posjete i procjena fizičkih lica/konačni odabir
  Komisija će provoditi terensku posjetu kod odabranih fizičkih lica iz prve faze.
  Komisija će procijeniti točnost informacija navedenih u obrascu za prijavu.
  Prijavne obrasce i smjernice za prijavu možete preuzeti direktno u zgradi jedinice lokalne samouprave ili na web stranici www.ba.undp.org.

  Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti