Više

  Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024.-2029.)

  Najčitanije

  U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“, koji je financiran iz sredstava IPA II fonda i implementiran uz pomoć Delegacije Europske unije u BiH, osim krovnog izvještaja, priprema se pet zasebnih Planova: dva u Federaciji BiH (vodno područje rijeke Save i Jadranskog mora), dva u RS-u (za oblasne riječne slivove Save i Trebišnjice) te Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko Distrikt u BiH.

  Krovni izvještaj za BiH treba da sumira ključna pitanja i mjere predstavljene u okviru ostalih pet planova, naglašavajući važnost međusobne suradnje i koordinacije za prekogranična kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih institucija za upravljanje vodama.

  Svrha Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH je utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, definiranje strukturnih i ne strukturnih mjera te upravljanje poplavnim rizicima kako za lokalna područja visokog rizika tako i za vodno područje rijeke Save u FBiH kao cjeline.

  Obavijest o javnim konsultacijama s terminima planiranih javnih prezentacija, kao i sam Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH i prateći dokumenti, dostupni su na web stranici Agencije (https://www.voda.ba/nacrt-plana-upravljanja-rizikom-od-poplava-za-vodno-podrucje-rijeke-save-u-federaciji-bih-2024-2029).

  Javnost je pozvana na uključivanje u raspravu.

  Komentari, sugestije i prijedlozi na Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH mogu se dostaviti Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo do 30.04.2023. godine putem web stranice: https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije, e-maila: frmp@suezconsulting.rs ili pisanim putem na adresu Agencije (Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti