Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj:6-10/16
Orašje, 05.04.2016. godine

Na temelju članka 18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika stručni suradnik za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljenog dana 17.03.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske

OBAVJEŠTAVA

Kandidata:

1. Katu Baotić
da će se polaganje stručnog ispita održati dana 15.04.2016. godine (petak) u 13,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnih službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj:6-11/16
Orašje, 05.04.2016. godine

PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstava Županije Posavske objavljenog dana 17.03.2016. godine na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske obavještava kandidata koji će dana 15.04.2016. godine (petak) u 13,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

za poziciju: stručni suradnik za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske…..… 1 izvršitelj

1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);
2. Zakon o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnome razvitku („Službene novine Federacije BiH“broj: 42/10);
3. Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“broj: 35/05);
4. Zakon o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“broj: 88/07, 4/10, 27/12, 7/13);
5. Uredba o uredskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federaciji BiH“ broj: 20/98).

S poštovanjem
Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 6-3/16
Orašje, 4.4.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske

I.
U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske na poziciju:

– stručni suradnik za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj…… 1 izvršitelj
na neodređeno vrijeme

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Zvonko Marković, dipl. ing.poljoprivrede

Iz reda državnih službenika na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske:

– Nada Ević, dipl.ing. poljoprivrede, predstavnik sindikata
– Nermin Delić, dipl.ing. poljoprivrede

II.
Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

III.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske objavljenog dana 17.3.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

IV.
Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.
Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti