Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 11-3/16
  Orašje, 9.5.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac

  I.
  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac na poziciju:

  – stručni suradnik za poslove matičnog ureda………. 1 izvršitelj
  na neodređeno vrijeme

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Melita Huseinović, dipl.pravnik

  Iz reda državnih službenika na prijedlog općinskog načelnika općine Domaljevac-Šamac:

  – Miroslav Lucić, dipl.oec, predstavnik sindikata
  – Mirko Abramović, dipl.oec

  II.
  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
  III.
  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na interni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac objavljenog dana 19.4.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na interni natječaj.

  IV.
  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.
  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 11-5/16
  Orašje, 9.5.2016. godine
  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za poslove matičnog ureda u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac objavljenog dana 19.4.2016.godine

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidata:

  1. Vesnu Anđić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 18.5.2016. godine u 10,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

   

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za  državnu službu

  Broj: 11-6/16
  Orašje, 9.5.2016.

   

   

  PREDMET:  Obavijest o popisu propisa.-

   

  Shodno  odredbama  Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje   ispita  općeg znanja i stručnog  ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju  internog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac objavljen  19.4.2016. godine, obavještava kandidata koji će dana  18.5.2016. godine u 10,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:

   

   

  za poziciju: stručni suradnik za poslove matičnog ureda u Službi za pravne poslove, urbanizam i katastar općine Domaljevac-Šamac  ……...………….………….… 1 izvršitelj

   

   

  1. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14),
  2. Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH” broj: 49/06, 51/09),
  3. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99),
  4. Zakon o matičnim knjigama (”Službene novine Federacije BiH” broj: 37/12, 80/14),
  5. Obiteljski zakona (”Službene novine Federacije BiH” broj: 35/05, 41/05, 31/14).

   

  S poštovanjem

   

   

  Predsjednik Povjerenstva

  Ružica Ivanović

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti