Obavijest Povjerenstva za državnu službu

Najčitanije

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 2-5/16
Orašje, 19.2.2016.godine.

Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14)i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime
Povjerenstva donosi

RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
u Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

I.

     U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske za poziciju:

viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove………..…1 izvršitelj,
radi zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine

Imenuju se:

Sa liste eksperata:
– Rizama Tukulj dipl. pravnik

Iz reda državnih službenika na prijedlog županijskog ministra prosvjete, znanosti, kulture i
športa:

– dr.sc. Marko Nedić, dipl. pedagog
– Drago Kopić, dipl. pravnik, predstavnik sindikata

II.

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima
i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.

III.

Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni
natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016.godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske, oglasnoj ploči Službe za upošljavanje Županije Posavske, oglasnoj ploči Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske.

Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava na javni natječaj.

IV.

Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

V.

Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj: 2-8/16
Orašje, 19.02.2016. godine

PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-

Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg
znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016. godine,
obavještava kandidata koji će dana 02.03.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:
za poziciju: viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove Ministarstvu
prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske ……….…..…….……….… 1 izvršitelj

1. Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99);
2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji
3. Zakon o osnovnom školstvu (”Narodne novine Županije Posavske” broj 3/04, 4/04, 8/08,
4. Zakon o srednjem školstvu (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/04, 4/04, 3/08,Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14);7/12, 10/13);4/11, 7/12, 10/13);

S poštovanjem

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županije Posavska
Vlada
Povjerenstvo za državnu službu
Broj:2 -7/16
Orašje, 19.02.2016. godine

Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj
(„Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika viši stručni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016. godine

OBAVJEŠTAVA

Kandidate:

1. Azru Bačinović
2. Ivanu Ivanović
3. Sadiku Moranjkić Kanlić
4. Maida Mujkić
5. Pavu Oršolić
6. Marka Vukić

da će se polaganje stručnog ispita održati dana 02.03.2016. godine (srijeda) u 11,00
sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u
važeću osobnu iskaznicu.
Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da
su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o
imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Ministarstvu prosvjete, znanosti,
kulture i športa Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije
Posavske.

Predsjednik Povjerenstva
Ružica Ivanović

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti