Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županija Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 1-7/16
  Orašje, 22.02.2016.godine.

  Na temelju članka 29.(1) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14) i članka 17.(1) Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 4/14 i 6/14) predsjednik Povjerenstva za državnu službu Županije Posavske u ime Povjerenstva donosi

  RJEŠENJE
  o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika
  u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske

  I.
  U Povjerenstvo za izbor državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske na poziciju:

  stručni suradnik za planiranje i upravljanje razvojem ………. 1 izvršitelj
  radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

  Imenuju se:

  Sa liste eksperata:
  – Gabtrijela Martinović Dominković, dipl.pravnik

  Iz reda državnih službenika na prijedlog direktora Ureda za gospodarski razvoj Županije Posavske:

  – Katica Baotić, dipl. pravnik
  – Marina Baotić, dipl.oec, predstavnik sindikata

  II.
  Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja će izabrati predsjedavajućeg među svojim članovima i usvojiti Poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
  III.
  Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja je razmatranje prijava dostavljenih na javni natječaj u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj i Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, liste kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja) provođenje stručnog ispita (pismeni dio i intervju) sa utvrđivanjem Liste uspješnih kandidata, u okviru javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016. godine na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Rok za izvršenje zadataka iz prethodnog stavka je 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj.

  IV.
  Naknada za rad članovima Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja odredit će se u skladu s Kriterijima za utvrđivanje visine naknade članovima Povjerenstva za izbor državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 2/11).

  V.
  Ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj ploči Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 1-9/16
  Orašje, 22.02.2016. godine
  Na temelju članka18. stavak 4. Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika- stručni suradnik za planiranje i upravljanje razvojem u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljenog dana 21.01.2016.godine

  OBAVJEŠTAVA

  Kandidate:

  1. Azru Bačinović
  2. Maria Brkić
  3. Danijela Ivanković
  4. Dunju Kovačević
  5. Marijana Marošević
  6. Sadiku Moranjkić Kanlić
  7. Maida Mujkić
  8. Pavu Oršolić
  9. Vesnu Vincetić
  10. Marka Vukić

  da će se polaganje stručnog ispita održati dana 04.03.2016. godine u 11,00 sati u sali za sastanke, u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju, Jug I bb, 76270 Orašje.
  Identitet kandidata koji pristupa polaganju stručnog ispita utvrdit će se uvidom u važeću osobnu iskaznicu.
  Radi osiguranja Vaših prava u provedbi predmetnog natječaja obavještavamo Vas da su popis propisa temeljem koji ste dužni pripremiti stručni ispit, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske, objavljeni na službenoj Internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Županije Posavska
  Vlada
  Povjerenstvo za državnu službu
  Broj: 1-10/16
  Orašje, 22.02.2016.
  PREDMET: Obavijest o popisu propisa.-
  Shodno odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/14, 6/14) Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u provođenju javnog natječaja za popunu radnog mjesta državnog službenika u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske objavljen 21.01.2016. godine, obavještava kandidata koji će dana 04.03.2016. godine u 11,00 sati polagati stručni ispit, o popisu propisa, za pripremu spomenutog ispita, kako slijedi:
  za poziciju: stručni suradnik za planiranje i upravljanje razvojem u Uredu za gospodarski razvoj Županije Posavske ……………….………….………….… 1 izvršitelj
  1. Zakon o upravnom postupku (”Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99),
  2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“broj: 9/13, 11/13 i 2/14),
  3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva u Županiji Posavskoj (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 3/10 i 3/13),
  4. Zakon o javno-privatnom partnerstvu (”Narodne novine Županije Posavske” broj: 4/13).
  S poštovanjem

  Predsjednik Povjerenstva
  Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti