Više

  Održana VII. izvanredna sjednica Skupštine Županije Posavske

  Najčitanije

  Skupština Županije Posavske na VII. izvanrednoj sjednici, održanoj u Domaljevcu, razmatrala je i usvojila: Program rada Skupštine Županije Posavske za 2018. godinu, Program rada Vlade Županije Posavske za 2018. godinu, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Županije Posavske, Odluku o odobravanju razrješenja ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi Županije Posavske i Odluku o odobravanju imenovanja ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi Županije Posavske.

  Predsjednik Skupštine ŽP Joso Marković obrazložio je Program rada Skupštine Županije Posavske za 2018.g. Taj dokument sadrži najznačajnije zadaće koje proizlaze iz Ustava i Zakona kao i drugih poslova i zadaća u ovlasti Županije koje treba obaviti u tijeku godine, predlagače i obrađivače pripreme materijala te rokove u kojima će se razmatrati pojedina pitanja na sjednicama Skupštine. Program rada predstavlja sintezu zakonodavnih i analitičko-informativnih aktivnosti Skupštine Županije Posavske, dostavljenih planova donošenja zakonskih propisa od strane resornih Ministarstava Vlade Županije Posavske, te prihvaćena mišljenja i sugestije zastupnika i radnih tijela Skupštine na dosadašnje Programe rada Skupštine Županije Posavske. U okviru Programa rada Skupštine ŽP za 2018.g. planirano je donošenje 12 zakona, 33 informacije i izvješća.

  Predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić obrazložio je Program rada Vlade Županije Posavske za 2018. godinu te naglasio: U razdoblju 2015.-2017. g. Vlada Županije Posavske pružala je maksimalnu potporu procesu pristupa Bosne i Hercegovine članstvu Europske unije, sudjelujući u provođenju aktivnosti reforme ključnih oblasti, koje su na razini Županije Posavske rezultirale nizom strategija s pripadajućim akcijskim planovima. Krajnji cilj reformskih aktivnosti je izgradnja sustava transparentnije potrošnje javnih sredstava i funkcionalnije poslovanje na tržištu. Usvajanjem Reformske agende za BiH za razdoblje 2015.-2018. godina, učinjen je prvi korak ka „rezanju“ javne potrošnje, reformama javne uprave, restrukturiranju i privatizaciji javnih poduzeća, unapređenju poslovne klime u BiH, poticanju konkurentnosti, smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, promjeni politike socijalnih davanja, te borbi protiv kriminala i korupcije. Već treću godinu za redom Vlada Županije Posavske aktivno provodi mjere u cilju potpore procesu oporavka i modernizacije kako županijske tako i cjelokupne državne ekonomije. U protekloj godini Vlada je započela sa mjerama populacijske politike i demografske obnove. U istom smjeru će se kretati i njezine aktivnosti u narednom razdoblju, s posebnim naglaskom na: javne financije, oporezivanje i fiskalnu održivost, poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, reformu socijalne zaštite i mirovine, vladavinu prava i dobro upravljanje, reformu javne uprave, demografsku obnova stanovništva, obitelj i mlade, kazao je uz ostalo premijer Klaić, te naveo 15 ciljeva na kojima će se rad Vlade Županije Posavske osobito fokusirati u 2018.g.

  1.) Nastavak aktivnosti oko provođenja mjere vezanih uz Reformsku agendu za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godina i praćenje rezultata njihove provedbe.
  2.) Sprječavanje i suzbijanje svih oblika koruptivnih ponašanja poduzimanjem konkretnih mjera u svim područjima nad kojima Vlada ima nadležnost: javne financije, zdravstvo, obrazovanje, graditeljstvo i prostorno uređenje, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda, te pravosuđe i unutarnji poslovi.
  3.) Ubrzanje oporavka i ekonomskog rasta Županije, unapređenje poslovne okoline, razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvalitete života osobito kroz stimuliranje razvoja i održivosti malog i srednjeg poduzetništva, poticanje razvoja prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi, te pomoć zadrugarskoj djelatnosti.
  4.) Daljnje nastojanje povećanja socijalnih prava najugroženijih kategorija stanovništva Županije Posavske.
  5.) Nastaviti aktivnosti izrade i donošenja potrebnih propisa iz oblasti radno-pravnog statusa uposlenika proračunskih korisnika Županije Posavske, temeljeći se na usvojenim kolektivnim ugovorima za državne službenike i namještenike, obrazovanje, policijske službenike i zdravstvene djelatnike.
  6.) Osposobiti djelatnike u Uredu za razvoj i europske integracije za samostalnu pripremu i izradu projekata i sudjelovanje na natječajima za prekograničnu suradnju, a radi apliciranja prema sredstvima iz europskih fondova.
  7.) Povećavati ulaganja u materijalno-tehničku opremljenost policije radi poboljšanja sigurnosti građana Županije Posavske i njihove imovine kao i nastavak kadrovskog popunjavanja .
  8.) Obučiti korisnike i staviti u uporabu sustav „e-Vlada“, u cilju postizanja što veće učinkovitosti rada, racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i kvalitetnijeg pružanja usluga.
  9.) Provoditi reorganizaciju i racionalizaciju kod svih proračunskih korisnika u cilju osiguranja i provođenja aktivne fiskalne politike u smislu nastavka financijske konsolidacije Proračuna Županije Posavske, te pravednija i potpunija raspodjela i naplata pripadajućih javnih prihoda Županije.
  10.) Realizacija programa i projekata iz oblasti cestovne infrastrukture, a koji će povećati sigurnost najugroženijih kategorija u prometu (pješaci i biciklisti). Pristupiti analizi postojeće cestovne infrastrukture na razini županijskih i lokalnih cesta a u cilju prekategorizacije lokalnih cesta.
  11.) Kroz kapitalna ulaganja pomoći u podizanju boljeg životnog standarda stanovnika na cjelokupnom području Županije Posavske, a osobito ulaganja u infrastrukturu koja pokriva veći broj stanovnika (izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih mreža).
  12.) S obzirom na dugotrajni prirodni pad nataliteta stanovništva i intenzivno iseljavanje mladih i obrazovanih, ali i svih drugih slojeva stanovništva Vlada će i dalje izravnim i neizravnim mjerama populacijske politike utjecati na porast nataliteta. Politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva:
  • Nastaviti provoditi populacijsku politiku, uključujući naknade za novorođeno dijete, naknade za roditeljski dopusta, dječji doplatak, uz osiguranje minimalnog i podizanje postojećega životnog standarda.
  • Stambeno zbrinjavanje obitelji po povoljnim uvjetima. Vlada će ponudti pomoć u stambenom zbrinjavanju obitelji kroz poticanu stanogradnju i subvencioniranje kamata na stambene kredite i kredite za izgradnju kuća.
  13.) Obitelj ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji sustava vrijednosti, kulture i identiteta pojedinca i društva u cjelini. Politika Vlade bit će usmjerena na ispunjavanje specifičnih ciljeva poput osnaživanje obitelji i zaštita obiteljskih vrijednosti. Vlada će provoditi obiteljsku politiku koja pomaže usklađivanju rada i obiteljskog života.
  14.) S obzirom na sve značajnije iseljavanje mladih, Vlada će provoditi politike u raznim područjima kako bi mlade zadržala u Županiji Posavskoj. Poseban naglasak bit će stavljen na stvaranje novih radnih mjesta jer su ona preduvjet za život i stvaranje obitelji. Politika Vlade bit će usmjerena sa ciljem da mladi postanu partneri, a ne objekti. Vlada će mlade staviti u fokus svojih politika u cijelom nizu područja, od obrazovanja do zapošljavanja. Vlada će promicati volonterstvo mladih kao i razvoj inovacija mladih u kontekstu rješavanja lokalnih problema.
  15.) Zaustavljanje iseljavanja i povezivanje sa iseljeništvom bitno je pitanje cjelokupne demografske problematike. Vlada će graditi modele razvoja baziranih na ostanku mladih i povratku iseljenih, izjavio je u pojašnjenju Programa rada Vlade ŽP za 2018.g. premijer Klaić, te zaključio:
  – Realizacija programskih aktivnosti će, kao i prethodnih godina, biti uvjetovana različitim čimbenicima. Vlada Županije Posavske se obvezuje pratiti i analizirati utjecaj unutarnjih i vanjskih čimbenika koji bi mogli ugroziti realizaciju programskih aktivnosti pri čemu se osobito misli na uvjetovanost ostvarivanja nekih dijelova Programa rada odlukama viših razina vlasti. U tom smislu Vlada Županije Posavske će kontinuirano održavati najvišu razinu suradnje sa svim instancama čiji bi utjecaj mogao doprinijeti poboljšanju kvaliteta života u Županiji Posavskoj, kazao je predsjednik Vlade Klaić.

  U nastavku skupštinskog zasjedanja zastupnici su nakon prihvaćanja programskih dokumenata Skupštine i Vlade Županije Posavske, također prihvatili i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Županije Posavske, koje su dodatno obrazložili ministar MUP-a ŽP Meho Delić i djelatnik MUP-a ŽP Miroslav Živković.
  Skupština je prihvatila Prijedlog odluke o odobravanju razrješenja ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi ŽP Marija Pejića. Skupština je prihvatila i Prijedlog odluke o odobravanju imenovanja novog ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi ŽP. Na tu je dužnost imenovan Drago Kopić iz općine Orašje (Oštra Luka), djelatnik Ministarstva branitelja u Vladi ŽP na poslovima pomoćnika ministra za pravne i opće poslove. Kopić je dao prisegu za obnašanje dužnosti ministra u Vladi Županije Posavske.

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti