Više

  Potpisani ugovori o radovima na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta

  Najčitanije

  Ugovori o izvođenju dodatnih radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac-Šamac u ukupnoj vrijednosti od 67.758,20 KM potpisani su danas (18.12.) u ministarstvu prometa, veza i zaštite okoliša u Orašju. Ugovore je potpisao ministar prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske Pero Radić i predstavnik odabranog izvođača radova „Roading“ d.o.o. Gračanica Sabit Korić.
  Nakon provedenog postupka javne nabave ugovori su potpisani za dodatne radove koji se zbog nepredviđenih okolnosti nisu mogli odvojiti od osnovnog ugovora te su kao takvi postali nužni za izvođenje a obuhvaćaju:

  1. Radovi u Gradu Orašje na lokaciji ulica Školska-spoj Franjevačke ulice i ulice J.B. Jelačića
  Rekonstrukcijom ulice Školske (spoj Franjevačke ulice i ulice J. Bana Jelačića te izgradnjom pješačke staze u ulici Školskoj) predviđeni su u ovoj fazi sljedeći radovi: zasijecanje asfalta sjekačicom prosječne debljine 6 cm, strojno podizanje asfalta na trasi kanalizacijskih cijevi, zbijanje podloge od drobljenog kamena valjkom i vibropločom, nabava materijala i izrada podloge od kamena frakcije 4-8 mm debljine 4-5 cm, nabava i ugradnja humusne zemlje u zelene površine, niveliranje kanalizacijskih poklopaca, izrada bankina sa sjeverne strane ceste, nabava i ugradnja šljunka preko kanalizacijskih cijevi, asfaltiranje prilaza dvorištima i krpanje cesta uz rubnjak sa BNHS 16 debljine 7 cm, popločenje pješačkih staza betonskim pločnicima, nabava i ugradnja betonskih kanalica dimenzija 33×30 cm, zamjena ulegnuća sa slojem šljunka i kamena, rekonstrukcija začepljenog zacIjevljenja od cijevi promjera 30 cm, iskop otvorenog putnog jarka sa formiranjem pokosa.

  2. Radovi u općini Domaljevac-Šamac na lokaciji – ulica Kralja Tomislava
  Rekonstrukcijom ulice Kralja Tomislava raditi će se na iskopu rovova za polaganje vodovodnih cijevi dimenzija 30×80 cm, sa ugradnjom podloge od pijeska i šljunka do nivoa terena, te uklanjanje asfaltnog zastora kao i postavljenje novog asfalta BNHS16 debljine 6 cm u količini od 98 m², za izradom bankina od kamenog materijala s obje strane ceste.
  Za dodatne radove na rekonstrukciji lokalnih cesta u Gradu Orašje i općini Domaljevac- Šamac osigurana su sredstva u Proračunu Županije Posavske za 2023.godinu na ekonomskom kodu 821500 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje lokalnih cesta, a realizacijom ovih aktivnosti podići će se razina sigurnosti i prometovanja svih učesnika u prometu, a naročito pješaka, izvijestili su iz Ministarstva prometa, veza i zaštite okoliša Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti