Više

  Obavijest Povjerenstva za državnu službu

  Najčitanije

   

   

   

   

   

  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  ŽUPANIJA POSAVSKA
  VLADA
  Povjerenstvo za državnu službu

  Na temelju članka 26.(3) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 9/13, 11/13, 2/14), Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske u ime Stručne službe Skupštine Županije Posavske  objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za popunu  radnog  mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske

  • stručni suradnik za informatičke poslove…………….…………………………1 izvršitelj
   na neodređeno vrijeme

  Opis poslova:

  • Priprema, tipka i uređuje materijale za objavu i tiskanje službenog glasila Županije Posavske;
  • Priprema službeno glasilo Županije Posavske za izdavanje;
  • Vodi poslove administriranja, održavanja i unapređivanja postojećih aplikacija i baza podataka u Skupštini Županije Posavske;
  • Održava i nadograđuje sklopovlje i programske podrške računala;
  • Daje savjete i potrebne informacije korisnicima informacijskih sustava o načinu rada, radi što kvalitetnijeg iskorištavanja danih mogućnosti sustava;
  • Obavlja i druge poslove i radne zadatke ovog radnog mjesta, koje mu odredi Predsjednik i Tajnik Skupštine.

  Za svoj rad, odgovara neposredno Predsjedniku i Tajniku Skupštine.

  UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih u članku 28. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • sveučilišna diploma najmanje VII stupnja stručne spreme, ili završen najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova, smjer informatika;
  • položen stručni ispit;
  • godinu dana radnog iskustva.

   

  PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJ:

  Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (fakultetska diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko stručna sprema nije stečena u BiH ili je stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.9.1992. godine)
  2. potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
  3. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  4. uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove osobne iskaznice
  5. ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta po ovom javnom natječaju nisu otpušteni iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini
  6. ovjerenu izjavu da nisu obuhvaćeni odredbom članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
  7. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od tri mjeseca.

   

  Kandidati su dužni dokumentaciju označenu od 1. do 7. u ovom natječaju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ovjerene kopije ne smiju biti starije od tri mjeseca, u odnosu na dan podnošenja prijave.

  NAPOMENA:

  Radno iskustvo prema uvjetima ovog natječaja  utvrđuje se u skladu s odredbama  Uredbe  o poslovima  temeljne djelatnosti („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3A/14, 1/15).

  Pravo prijave ukoliko ispunjavaju ostale uvjete natječaja, osim kandidata koji imaju položen ispit općeg znanja imaju i kandidati koji su  položili ispit propisan člankom 31.(4) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.

  Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja podliježu obvezi polaganja stručnog ispita iz članka 31.(2)b) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj u skladu s odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za rad u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj (Narodne novine Županije Posavske broj: 4/14, 6/14).

  O vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem službene Internet stranice Vlade Županije Posavske (www.zupanijaposavska.ba.).

  Izabrani kandidat je dužan u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja, dostaviti Povjerenstvu dokaz o ispunjavanju općeg  uvjeta natječaja predviđenog člankom 28.(d) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.

  Prijava na natječaj, s traženom dokumentacijom, dostavlja se u roku od 15 dana, počev od  4.7.2016.godine, kao dana objave ovog  javnog natječaja na službenoj  internet stranici Vlade Županije Posavske.

  Prijava na javni natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se putem pošte preporučeno na  adresu:

  Vlada Županije Posavske
  Povjerenstvo za državnu službu Županije Posavske
  Jug I bb,
  76270 Orašje
  s naznakom:

  ”Javni natječaj za popunu  radnog  mjesta državnog službenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Posavske”

   

  Nepotpisane, nepotpune, neuredne ili neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

   

                                                                                                                               Predsjednik Povjerenstva

                                                                                                      Ružica Ivanović

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti